Outbound Links (107)

 • Title Length:34

  وبلاگ آماریست جوان
 • <meta> Keywords Count:9

  وبلاگ آماریست جوان,stlu, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs
 • <meta> DescriptionLength:110

  وبلاگ آماریست جوان - آمار دروغ نمی گوید... - وبلاگ آماریست جوان
 • <h1> tag

  تشخیص و نام گذاری متغیرها
  پیج رنک گوگل
  پیج رنک سایت شما
  پیج رنک
 • <h2> tag

 • <strong> tag

  *  آمار یک هنر است... *
  فهرست مقالات آخرین شمارهمجله علوم آماري – نشریه علمي پژوهشيانجمن آمار ايران
  تحليل حافظه بلند مدت درتلاطم نرخ ارز با مدل ناهمگنی شرطیخودهمبسته تعميم يافته انباشته کسری و خطایوارون گاوسی
  توزيع نرمال-يکنواخت
  رفتار حدی آماره آزمون نمرهدر مدل رگرسيونی خطی با مانده های مانا ونامانا
  استنباط درستنمايی و بيزیمدل تنش نيرو بر اساس داده های رکوردی درخانواده های نرخ خطر متناسب و معکوسمتناسب
  تحليل دوسطحی با اثراتتصادفی چوله نرمال و مدل بندی داده هایطولی
  برآورد بازگشتی پارامترهایمدل های چندسطحی در حضور خطاهای اندازهگيری
  کران های پايين باتاچاريا وشيرساگار چندپارامتری برای واريانسبرآوردگرهای نااريب
                                     سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
                  من خود آن سیزدهم، کز همه عالم به درم
                                      تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم
                   گاهی از آلاچیقِ معشوقه ی خود میگذرم
  فهرست مقالات آخرین شماره نشريه دانشجويي آمار (ندا)جلد 10، شماره 2(1391-12) 
  دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکترا 93
  دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترا 93
  آقای دکترمحمدحسین پورسعید یکی از اساتید فرهیخته و عضو هیئت علمی گروه آماردانشگاه لرستان هستند و یکی از افتخارات بنده این است که چهارسال دانشجوی ایشان بوده‌ام، ایشان در هر جلسه از دانشجویان سوال میپرسیدند.
  برای پاسخ به این سوال از آزمون دو ها(Run Test) استفاده کرده ام و بنده از تاریخ 91/8/28 تا آخرین جلسه نمونه گیری را انجام داده‌ام، حال برای مشاهده روند پاسخ گویی به این سوال و نتیجه جالب آن فایل زیر را دانلود بفرمایید.
  طرح جامعه نظام آمارشناسی در شورای عالی آمار مطرح شد که خوشبختانه به ضرورت و اهمیت آن تأکید کرد.
   آزمونهاي ناپارامتريک
  آزمون علامت تك نمونه :
  آزمون علامت زوجي :
  ويلکاکسون :
  مان-ويتني:
  کروسکال-واليس:
  فريدمن:
  نيکوئي برازش :
  کولموگروف-اسميرنوف :
  آزمون تقارن توزيع :
  آزمون ميانه :
  مک نمار :
  آزمون Q کوکران:
  ضريب همبستگي اسپيرمن:
  H0: U ~ (0 , 1)  معادل است با اینکه H0: ماشین حساب واقعاً اعدادتصادفی تولید می‌کند  
  آزمونهاي پارامتريک
  آزمون t تك نمونه :
  آزمون t وابسته :
  آزمون t دو نمونه مستقل:
  آزمون t ولچ:
  آزمون t هتلينگ :
  تحليل واريانس (ANOVA):
  تحليل واريانس چندعاملي (MANOVA):
  تحليل کوواريانس چندعاملي (MANCOVA):
  ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون:
  دکترمحسنمحمد‌زاده(رییس انجمن آمارایران و عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس)، مولف کتاب «آمار فضایی و کاربردهای آن» در بخش علوم اجتماعیشاخه آمار، موفق به دریافت نشان شایسته تقدیر از سی و یکمین جایزه کتاب سالشدند، که در مراسم روز شنبه 19/ 11/ 92 از ایشان تقدیر شد.
  لینک کامل خبر دراینجا
  تشخیص متغیرها
  تحقیقات
  1.    متغیر مستقل
  2.    متغیر وابسته
  3.    متغیر تعدیل کننده
  4.    متغیر مداخله گر
  5.    متغیر کنترل
  با این تکنیک می توان تعداد زیادی متغیر را دریک یا چند فاکتور یا بعد توضیح داد.
  متغیرهای وابسته به هم در یک گروه قرار میگیرند. این متغیرها با دیگر متغیرها یا وابستگی ندارند یا وابستگی کمی دارند.
  مشکل تعداد زیاد متغیرها و وابستگی درونی دادهها را می توان با آن
  حلکرد و
  هدف در ا
  ي
  ن تکن
  ي
  ک تنها کاهش حجم داده هاست .
  در ا
  ي
  ن تکن
  ي
  ک با تعر
  ي
  ف چند
  Component
  ، متغ
  ي
  رها را بر اساس
  Correlation
  ب
  ي
  ن متغ
  ي
  رها در
  Component
  ها  دسته بند
  ي
  م
  ي
  کند بگونه ا
  ي
  که ب
  ي
  شتر
  ي
  ن درصد وار
  ي
  انس داده ها را در
  Component
  ها قرار بگ
  ي
  رند و اساس ا
  ي
  ن تکن
  ي
  ک وجود همبستگ
  ي
  بالا ب
  ي
  ن متغ
  ي
  رهاست .بعنوان مثال در یکی از پژوهش ها نمرات درس زبان، ریاضی و تاریخ دانش آموزان یک مدرسه را جمع آوری کرده اند ،می‌توان بر اساس این داده ها عاملی با عنوان "هوش دانش آموز" را بیان کرد، به تعبیری با استفاده از این روش،می‌توان هوش افراد را برآورد کرد یعنی شاخصی که بصورت مستقیم قابل اندازه گیری نیست را اندازه گیری کنیم.
  مقیاسگذاری چند بعدی کلاسیک
  مقیاسگذاری چند بعدی متریک
  مقیاسگذاری چند بعدی غیر متریک
  مقیاسگذاری چند بعدی تعمیم یافته
  توضیحات کامل در ادامه مطلب
  مثالهای زیر، نشان‌دهنده مواردی نوعی هستند كه در آنها،فرايند كسب آگاهی در بررسی يك پديده شامل گرداوری و تجزيه و تحليلداده‌هاست و اين خود مستلزم استفاده از روشهای آماری است.
  پرورش گياه :
  آزمايش پيوند زدن انواعی از گياهان كه از نظر ژنتيكیمتفاوتند، به‌منظور توليد گياهان پيوندی پر محصول، مورد علاقه شديد متخصصانكشاورزی است. به‌عنوان يك مثال ساده، فرض كنيد كه قرار است ميزان محصول دونوع گياه پيوندی تحت آب و هوا و شرايط اقليمی مشخص با هم مقايسه شوند.تنها راه كسب اطلاع از ميزان باروری اين دو نوع گياه نسبت به‌يكديگر عبارتاست از پروراندن آنها در تعدادی از كرت ها، گرداوردن داده‌ها درباره ميزانمحصول آنها و سپس تجزيه و تحليل داده‌‌های مزبور. 
  تشخيص بيماريها :
  برای انجام موفقيت‌آميز معالجه بسياری از انواع سرطان با عملجراحی، تشخيص بموقع بيماری از اهميت خاصی برخوردار است و از اين ‌رو لازماست كه برای انجام معاينات پزشكی به طور مرتب به بيمارستان مراجعه شود. چونمراجعه مرتب به بيمارستان و انجام معاينات پزشكی گران و مشكل است، پزشكاندر جستجوی نوعی روش تشخيص مؤثر بيماری هستند كه خود شخص بتواند آن را انجامدهد. برای ارزيابی قابليت يك روش جديد تشخيص بيماری برحسب درصد موفقيت آندر تشخيص درست موارد بيماری و اجتناب از تشخيصهای اشتباه، روش مورد نظربايد روی افراد زيادی آزمايش شود و نتيجه با معاينات بيمارستانی مقايسهشود.
  برنامه های تربيتی و آموزشی :
  برنامه‌ای تربيتی و آموزشی كه برای انواع متقاضيان (از قبيلدانشجويان دانشگاه، كارگران كارخانه، گروههای اقليت، افراد ناقص‌العضو،كودكان عقب‌افتاده) در بسياری از زمينه‌ها طرح می ‌شوند، دائما" موردبررسی، ارزيابی و اصلاح قرار می ‌گيرند تا سودمندی آنها برای جامعه افزايشيابد. برای كسب اطلاع از كارائی برنامه‌های مختلف در مقايسه با يكديگر،ضرورت دارد كه داده‌هایی درباره موفقيتها يا رشد مهارت افرادی كه برنامه درمورد آنها اجرا می ‌گردد، گرداوری شود.
  كوچ حيوانات :
  زيست‌شناسان به مطالعه كوچ پرندگان و ساير حيوانات مهاجر،علاقه‌مند هستند. برای اين‌منظور، جانوران مهاجر را در يك ناحيه جغرافيايیبا شماره‌هايی علامتگذاری می ‌كنند و به اين ترتيب حركت آنها را به نواحیديگر تعقيب می ‌كنند. داده‌هايی كه به وسيله اين قبيل روشها به ‌دست می‌آيند نه تنها به شناخت دنيای حيوانات كمك می ‌كند، بلكه در مواقعی كه نوعیاز اين حيوانات در مقابل خطری قرار می ‌گيرند به ما هشدار می ‌دهند تا ازآنها محافظت لازم را به ‌عمل آوريم.
  تحقيقات اجتماعی‌- اقتصادی :
  در بسياری از قلمروهای جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سياسی،مطالعاتی در زمينه‌های مربوط به رفاه اقتصادی گروه‌های قومی گوناگون،هزينه‌های مصرف‌كنندگان در سطوح مختلف درآمد و نظرات گوناگون در هنگام وضعيك قانون و زمينه‌هايی نظير اينها انجام می ‌گيرد. اين مطالعات نوعا"برمبنای داده‌هايی انجام می ‌گيرند كه از راه مصاحبه يا تماس با نمونه‌ای ازافراد به ‌دست می ‌آيند، كه اين نمونه به ‌وسيله روشهای آماری از كلجامعه‌ای كه قلمرو مطالعه را تشكيل می ‌دهد، انتخاب می ‌شوند. سپس اينداده‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار می ‌گيرند و تغييراتی از موضوع مورد نظربه عمل می ‌آيد.
  بازاريابی:
  با گسترش صنايع مختلف و بحث بازار رقابتی در قرن بيستم،بسياری از صنايع به دنبال يافتن روشهائی در شناسائی بازار و خواسته‌هایمشتری به طريق علمی گرديده‌اند. نتايج حاصل همواره با استفاده از مطالعاتآماری روی مشتريان و يا مراكزی كه مشتری با آنها در ارتباط است صورت می‌پذيرد. به‌عنوان مثال يك شركت توليدكننده پودر لباسشوئی پس از تحقيقدرباره ميزان فروش فروشگاههای يك منطقه سهم فروش پودر ... را درمی ‌يابد.پس از اعمال تبليغات جديد و به فاصله زمانی مناسب اين‌كار مجددا" صورتگرفته و سهم افزايش فروش بررسی می ‌گردد و يا در همين مقوله برای كسب اطلاعاز اينكه در توليد مايع ظرفشوئی آيا از لحاظ مصرف‌كنندگان، بوی اسانس ليموبا توت‌فرنگی تفاوتی وجود دارد، از 400 نفر مصاحبه می ‌شود كه 145 نفر بویاسانس ليمو و بقيه توت ‌فرنگی را ترجيح می ‌دهند.
  كنترل كيفيت:
  پيشرفتهای آماری در بخش صنايع بيشتر مربوط به مسائل كنترلكيفی است. استفاده از مفهوم آزمون فرضهای آماری در بحث كنترل حين توليدمحصولات توليدی، استفاده از روشهای نمونه‌گيری جهت پذيرش برای شناسائیمحصول مطابق درخواست با استفاده از يك نمونه از محصول به جای بازرسی صددرصد و استفاده از ابزارهای ساده آماری در كنترل فرآيند آماری (StatisticalProcess Control ) مانند هيستوگرام، نمودار پراكنش، نمودار ميله‌ای واستفاده از بحث طراحی آزمايش‌های مناسب و جمع‌آوری اطلاعات و بسياری روشهایآماری كه به صور مختلف مورد استفاده واقع می ‌شوند، بخشی از تلاش مسئولينكيفی صنايع را به خود اختصاص داده است.
  منبع: وب نقش آمار
   
  اصل هم وردایی یکی از روشهای خلاصهسازی داده ها است .
  اگر تابعی مانند T(x)تعیین شود و x ,yدو مشاهده نمونه ای باشند بطوریکه  T(x)=T(y) ، آنگاه اصل هموردایی عنوان میکند که استنباط بر اساس x باید ارتباط معینی با استنباط بر اساس y داشته باشد
  دو نوع هموردایی وجود دارد
  هم ورداییاندازه: طبق این هموردایی نباید نتیجه استنباط به مقیاس اندازه گیری بستگی داشتهباشد.
  مثال: اگر دونفرقد افراد را اندازه گیری میکنند، یکی برحسب سانتی متر و دیگری برحسب متر اندازهمیگیرد، بایستی نتیجه استنباط آنها یکسان باشد.
  هم وردایی رسمی:طبق این هموردایی اگر دو مسئله استنباط دارای مدل ریاضی یکسان باشند، باید روشاستنباط یکسانی برای دومسئله بکار برده می شود.
  یعنی اگر فضایپارامتری ، مجموعه توابع چگالی یا جرم احتمال و مجموعه ی استنباط های مجاز یکسانباشند، باید روش استنباط مسئله نیز یکسان باشد.
  اينجا
  تهران-ایرنا- یک کارشناس حوزه آمار معتقد است قرن بیست و یکم، قرن ورود به تعریفجدید از بیسوادی است. در این قرن ندانستن علم آمار و کامپیوتربیسوادیمحسوب می شود.
 • <b> tag

  جهت خرید اکانت معتبر با حداقل هزینه بروی عکس زیر کلیک کنید
  لینک دوستان
  پيوندهای روزانه
  فهرست
  سمینار تخصصی گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس
  مجله علوم آماري
  سمینار آمار، پژوهش وآینده
  دانلود آخرین ورژن نرم افزار R
  آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
  سیزدتون به در
  مجله ندا
  Bootstrap
  دانلود سوالات آزمون دکترا 93
  Run test
  سرانجام؛ لایحه نظام آمارشناسی به مجلس می‌رود
  آزمونهاي ناپارامتريک
  آیا واقعاً ماشین حساب اعداد تصادفی تولید می‌کند؟
  آزمونهاي پارامتريک
  درخت رگرسیون
  تقدیراز دکترمحسن محمدزاده درمراسم سی ویکمین جایزه کتاب سال
  سمینارهای تخصصی گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس
  شبیه سازی چیست ؟
  ضرایب همبستگی برای مقیاس های مختلف اندازه گیری
  تولید اعداد تصادفی
  تشخیص و نام گذاری متغیرها
  آناليز فاکتور(تحلیل عاملی) چيست ؟
  مقیاس گذاری چند بعدی
  نقش آمار در سایر علوم
  اصل هم وردایی چیست؟
  خبرنامه انجمن آمار ايران
  PCR & PLSR
  مصاحبه‌ی خبرگزاری ايرنا با آقای دکتر پزشک
  .:
  Pichak:.
  درباره وبلاگ
  برچسب‌ها وب
  آرشيو مطالب
  امکانات وب
 • Images without Alt Tag

  http://www.blogfa.com/ads/banner2/5319683244846.gif
  http://template.pichak.net/pichak/25/blank.gif
  http://www.uploadax.com/images/04841439524532413664.jpg
  http://www.nod32nod.tk/images/wall/Untitled-1_11.png
  http://img139.echo.cx/img139/6947/joinus1yl.gif
  http://www.uploadax.com/images/48091780965475442045.jpg
  http://www.irstat.ir/files/site1/pages/poster2.jpg
  http://www.amarestan.com/images/docs/000000/n00000054-b.jpg
  http://axgig.com/images/89559797569967550886.jpg
  http://axgig.com/images/88056043211833761889.jpg
  http://stlu.blogfa.com/file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg
  http://stlu.blogfa.com/file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image004.jpg
  http://stlu.blogfa.com/file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image006.jpg
  http://stlu.blogfa.com/file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image008.jpg
  http://www.blogfa.com/photo/s/stlu.jpg
  http://www.nod32nod.tk/images/wall/Untitled-1_16.png
  http://www.iran-ehda.com/StaticPages/Pictures/EHDAnegah3.gif
  http://aimn.host22.com/images/3a7f48c12e69.jpg
 • Traffic

  This report show rough estimate of stlu.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Wed, 23 Apr 2014 08:26:30 GMT
  Content-Length: 34728
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  stlu.blogfa.comA38.74.1.531799class:IN
 • Whois