Outbound Links (763)

 • Title Length:26

  کنگ بهشت گمشده
 • <meta> Keywords Count:9

  کنگ بهشت گمشده,parandetofan2, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs
 • <meta> DescriptionLength:197

  کنگ بهشت گمشده - اجتماعی تفریحی ادبیات||حرارت لازم نیست ، گاهی از سردی یک نگاه میتوان آتش گرفت - کنگ بهشت گمشده
 • <h1> tag

  Warning:No <h1> tag
 • <h2> tag

  Warning:No <h2> tag
 • <strong> tag

  زاهـد به کـرم، تو را چو ما نـشـناسـد
  بیـگـانه تـــو را چـو آشــنا نـشـناســد
  گـفتی کـه گـنه کـنی به دوزخ برمـت
  این را به کسی گو که تو را نشناسد
  تصور میکنمروزی را که تکیه میزنید به کعبهو ندا سر میدهید"الا یا اهل العالم،انا المهدی"میخواهم از خودم بپرسمدر آن لحظه اگر زنده باشم و آنجاچه میکنم؟؟؟؟؟؟چه میگویم؟؟؟؟؟؟؟؟؟با خودم فکر میکنمشاید بگویم:"یا لیتنی کنت ترابا"از سر خجالت.....
  خـــداوندا ...مــرا از #من رهـــا کن!کــه هــیچ کــس به اندازه ی #مــن ، مـــرا اذیت نـکـــرد...!
  سجاده دل.....باز دوباره ایــــــــــن روزها دارد زمین خوردن هایم زیاد میشود...دست به دیوار ِ دلم راه میروم بــــــــــاز...حواست هست به من...؟یـــــــــــادش به خیر آن روزهائی که تنها "تـــــــــــو"مرهم ِ دلم بودی...زخم های ِ دلم را باز هم مرهم میشوی...؟!دارم عادت میکنم به این روزمرگی ها...به دنیـــــــــا...به بی خوابی...به دیوانگی های گاه و بیگاه...میترسم همانقدر که بودنت برایم عادت شده است...نبودنت هم عادت بشود...حواست هست...؟!ببین سجاده ام رو به قبله ِ تو است...گمشده ام...بی زحمت پیدایم کن...
  خدایا
  بفهمان که بی تو چه میشوم
   اما نشانم نده
  بفهمان ونشانم ده که با تو چه خواهم شد.
  نیایش یعضی از ما آدم ها با خداو درخواست از او برای حضور در زندگیمانمانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند...
  هـــر بار کـهدلــم هـــوای خـــــــدا کـــرد …نــــه !..هــر بار کـه خـــــــدا یــاد ِ دلــم کــرد …تـنـم لــرزید …نــه از خـــــدا …ازخــــودم!که از شــیطــان هـــم شـیطـان تــَر شــدم …نـگـاهم را مــی دزدم …مبادا چشــمم در چشـــم خدا گــــیر کند …کــاش حـداقـــل خــدا را مـیـفـهـمــیــدمــ ....کــســی کــه بـی مــنــت مـرا مـیـفـهـمــد
  دلم هوای دیروز را کرده ،
  هوای روزهای کودکی را ..
  دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم
  آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد !
  دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم ؛
  الفبای زندگی را ..
  میخواهم خط خطی کنم ...
  تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند
  دلم میخواهد اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان
  هر چه میخواهید بکشید
  این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو !
  دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم  آن را نچینم .
  دلم میخواهد ...
  می شود باز هم کودک شد ؟؟؟؟
  راستی خدا!
  دلم ، فردا هوای امروز را می کند؟؟!
  בلـــَم گرفتــﮧ...
  از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ...از همــﮧ فــَرآموشی هآ... از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ...کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت..."روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟
  گلایه ازغروب نکن
  گلایه ازآدینه وآیینه وآه نکن
  گره ازجای دیگریست!
  گره ازنشستن هاوندیدن هاست!
  گره ازنگفتن هاونبودن هاست!
  گلایه ازدل مکن که چرا گرفته ایی!
  گره ازمن است!گره ازمن هاست!
  هرچقدر آدمها رو بیشتر میشناسی به حضرت سلیمان بيشتر حق میدی که چرا میرفت با یه مشت گاو و گوسفند و بلبل درد دل میکرد !!
  بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــدبـــــــزرگ شدمدیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدمو یــــاد گرفتــــمنــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــدهر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیزترنیششـــان ســـــمی تــــر !
  میگـــن واسه آرامــش خـــودتم که شـــده ببـــخش و فــراموش کنولـــی وقتـــی از کســایی که توقـــع نــــداری میــــرنجــیهــر چقـــدر هـــم که بخوای ببخـــشی و فـــراموش کنـــی نمیـــشهانگـــار داری خــــودتو گــــول میــــزنیوقتـــــی از یـــــه دوســــت میـــــــرنجی حتـــی اگه بگــــی بخـــــشیدمـــش یه چــــیزی ته دلــــت می مـــونهکیـــــــنه نیـــست...یه جــــــــای زخـــــم...یه چیــــــزی که نمیـــــــذاره اوضـــــــاع مثل قبــــل بشــــههـــــر چقدر هم که تلاش کنــــی خودتو بزنی به اون راه و بگی نـــه ...بی فایـــــــده ستیه چیزی این وســـــط از بیــــن رفتـــــهو جای خــــالیــــش تا همیـــــشه درد میکــــنهیــــه چیـــــــزی مثـــــــل""حـــــــــرمـــــت""
  باابتکارجدید شورای اسلامی روستای کنگ طرح آمار گیری روستای کنگ جهت آشناییباتوانمندی ها وافراد شاغل در ادارات وشرکتهاوسازمانهای دولتی وخصوصی -آغازشده است .همچنین تغییرات تعداد افراد خانوار از سال 90تاکنون مورد بررسیقرار می گیرد تابرای برنامه ریزی در سال های آینده مورد استفاده قرارگیرد.لذا از تمام افراد روستای کنگ درخواست می گرددتا نسبت به تکمیل اینفرم اقدام نمایند
  کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندامیه باشگاه زیبایی افکار هم داشتیممشکل امروز ما اندام ها نیستن ، افکارها هستن !
  بعضیا یه جوری رفتارمیکنن که یادآوری تمام لطف هایی که در حقشون کردی ، به شدت از خودت متنفرت میکنن
  این دسته از عقل فقط دندونشو دارن . .
  ) بافت روستا( چیدمان خانه ها در دامنه پرشیب )2)آرامگاه شیخ عبدالله( از آثار ثبتی است، دارای ساختمانی چهارطاقی بادیوارهای سنگی بصورت خشکه چینی و در مواضعی با ملاتی از آهک و ساروج )3) قبرستان کنگ( از دیگر آثار ثبتی است که در جوار روستا و بر رویتپه واقع است.دارای سنگ قبرهای با ارزشی است که عمدتا جنس شیستی دارند.تاریخ روی آنها عموما به هجری قمری آمده است و بر روی برخی از آنها علامتیک یا دو شانه حک شده است.)4) بقایای قلعه سنگ ( بر روی تپهمقابل روستا وواقع و در متون زرتشتی با نام " قلعه دژ" خراسان یاد شده استکه ساخته سیاوش از پهلوانان اساطیری و پناهگاه سوشیانس منجی(های) موعوداوسطا(رها شده) می باشد.)5) رباط پای کوه ( از آثاری ثبتی است و قسمت اعظم آن تخریب شده.)
  آرزوی من!بالاتریـن خواهش!..خدایافاصــله بگـذار میان من و هر چه نمی گـذارد بـنـدگی کنـم !
  بعضی ها ،
  هیچ وقت آدم نمی شوند !
  در چرخه ی تکامل …
  چگونه ظاهرِ آدم یافتند ، نمیدانم !
  خصلتشان زخم زدن است !
  و
  خراشیدنِ روح !
  حالا تو بگو ،
  چگونه در کنارِ چنین گرگهایی ..
  اگر چنگ در نیاوری !
  دوام می یــابــی !
  خیلی جیغ ها درهمهمه شهرها خفه شده اند ،
  اما [هنوز] یک آخ در روستا ، همه رابه همهمه وا میدارد ..
  آری از پشت کوه آمده ام... چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم می گویند: از پشت کوه آمده!ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد،تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!
  ماسوله‌اي متعلق به قبل از اسلام -ماسوله‌ای کوچک در انتهای یک جاده ییلاقی
  درفرهنگ عمیدلغت کنگ به معنای(قوی جثه*قوی هیکل)درفرهنگ دانش مترادف(شاخهیاتراشه هیزم)ودرفرهنگ معین(پسروقوی هیکل)خوانده شده است البته درلغت نامه یدهخداعلوه برمعانی فوق ذکرتوضیحی درباره روستای کنگ به این شرح آمده است:(کنگروستایی است درنزدیکی شاندیزوطرقبه اهالی کنگ بازماندگان نسل های دوروپارتیهستندپوشاک زنان کنگ شباهت زیادی به پوشش ولباس زرتشتیان اصیل یزدوکرماندارد)تاریخ حملات زیادی رادراین روستا ثبت کرده است ودراین حملات اهالی روستاسرسختانه جان فشانی نموده وازخوددفاع کرده اندوبه گفته ی بزرگان روستا اکثرایندفاعها موفق بوده استعلوه براین گفته اند که درگذشته وتاسالهاپیش روستای کنگ مردانرشیدوپهلوانی داشته که درمسابقه های بین دهات معمولا برنده بوده اندبنابراین نامروستای کنگ راباید همان گونه که در فرهنگهای عمیدومعین آمده است به عبارتی وجه نامگذاری روستاشجاعت وقدرتمندی اهالی آن می باشد
  سلام ای رهـگذربا نگاه بی انتهایتبه عمق تک تک حـــروفوواژه هایــم بنــگرو آرام آرام مرا همراه با این صفحهورق بزن...وبـــــــــــعـدبه رسم روزگارمرا و عمق نو شته هایم رابه دست فراموشیبسپار...
  آهســته بیاچیــزی هم ننــویسنــظر هم نگــذار
  همــان که بخــوانــی بــس استمــن به بــی‌محــلی های آدمــها عــادت دارم
  تو هم شده اي انقلاب زندگي منحالا هر آنچه در زندگي من است تاريخ دار شده استقبل از"تو"بعد از"تو"
  خدایادل و زبانمرا یکی کن
  تا فرشتگانت به چشم منافق نگاهم نکنند!
  گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــدو نـــــــــــه خنــــــــدهنــــــــه فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــدو نـــــــه سکــــــــوتآنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیسرو بـــه آسمـــــان می کنی و می گوییخدایــــــا تنهـــــا تــــو را دارم تنهـــــــایم مگـــــــذار
  بوی غربت می دهد،بغض غروب جمعه هاخـُداهنـوز به مارأیِ اعتمـاد ندارد!کـه عزیـزِ مصرمـان ظهـــــــور نمی کنـد...اللهم عجل لولیک الفرج
  جمعهــــ به جمعهـــــ شــاید ، آن هم شــاید ، نبودنت حـــــسشــود آن هــــم منتـــش بر ســـــر بغضــهای غـــروب جــمعه هاستــــراســـــتیآقـــای من ، آمــدی بیدارمـــان کن...
 • <b> tag

  پیج رنک وب
  ادامه مطلب
  .:
  VatanSkin
  :.
 • Images without Alt Tag

  http://www.blogfa.com/photo/p/parandetofan2.jpg
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/United%2520Kingdom.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Saudi%2520Arabia.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Albania.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Bulgaria.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Andorra.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Czech%2520Republic.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Denmark.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Philippines.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Germany.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Greece.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Hungary.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Italy.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/South%2520Korea.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Latvia.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Portugal.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Romania.png
  http://pichak.net/blogcod/translator/images/Viet%2520Nam.png
  http://www.hankh.ir/wp-content/uploads/295.jpg
  http://klipariki.net/img/animation/gif_big_1195.gif
  http://www.upload9.ir/images/40ujiu1xcbrm2wygdh.jpg
  http://upload7.ir/images/36512463226756261510.jpg
  http://up6.ir/Fhu
  http://up6.ir/Fht
  http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-12/L00889992371.jpg
  http://s2.picofile.com/file/7571467311/13.gif
  http://s17.rimg.info/0eba7a9826d6fe390caad37372d05832.gif
  http://www.emoticoane.com/graphics/welcome-emoticons/images/62.gif
  http://www.topglobus.ru/skin/smile/s4291.gif
 • Traffic

  This report show rough estimate of parandetofan2.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Cache-Control: private
  Content-Length: 50264
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/8.5
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  X-AspNet-Version: 4.0.30319
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Tue, 06 Dec 2016 05:48:36 GMT
  Connection: close
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  parandetofan2.blogfa.comA149.56.201.253300class:IN
 • Whois

  IP Address: 2600:3c00:0:0:f03c:91ff:fe50:a186
  Maximum Daily connection limit reached. Lookup refused.