Outbound Links (157)

 • Title Length:23

  آئین خوشبختی
 • <meta> Keywords Count:10

  آئین خوشبختی,masoudsafaei, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
 • <meta> DescriptionLength:151

  آئین خوشبختی - موفقیت.اعتمادبنفس.خودسازی.ثروت.شادی.مدیریت.محبوب قلبها.ازدواج.تربیت
 • <h1> tag

  Warning:No <h1> tag
 • <h2> tag

  Warning:No <h2> tag
 • <strong> tag

   کتاب آیین خوشبختی و موفقیت از دیگر آثار مسعودصفائی چاپ گردید. با تشکر
  206)افراد موفق ازشکست پیروزی می سازند.(منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)
  205)انسانهای موفق از بدبختی خوشبختی می سازند.(منتخبی از سخنان استاد مسعودصفائی) 
   
  کتاب آیین خوشبختی و موفقیت
  205) با افکار بزرگ آینده ای بزرگ برای خویش رقم بزنیم.
  (منتخبی از سخنان استاد مسعودصفائی)
  203) پشت هر کار بزرگی فکر بزرگی نهفته است.
  (منتخبی از سخنان مسعودصفائی)
  202) خداوندا! همه نیازمندان عالم را بی نیاز بگردان.
  (منتخبی از سخنان استاد مسعود صفایی)
  201)خداوندا!همه بیماران عالم را شفا عنایت بفرما.(منتخبی از سخنان مسعود صفایی)
  آببن خوشبختی
  (200سخن منتخب از مسعودصفایی)
  ۱ـ کار ما خوب کردن انسانها نیست کار ما خوب دیدن انسانهاست.۲ـ الهی ! از تو سپاسگزاریم که به ما آموختی تا بدیگران چیزی گرانبهاتر از مال و ثروت ببخشیم و آن سخاوت در کلام محبت آمیز است پس ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم هنگام رسیدن به دیگران در بخشیدن کلام محبت آمیز سخاوتمند باشیم. ۳ـ بزرگترین هدیه لبخند است چرا که می توان آنرا به همه کس تقدیم کرد....۴ـ تو همانی که می اندیشی پس اندکی به خود لطف کن و بزرگ بیاندیش.۵ ـ اگر کسی از ما به بدی یاد کرد ما از او به نیکی یاد کنیم.۶ـ بزرگی در بیشتر دستور دادن به دیگران نیست بزرگی در بیشتر خدمت کردن به دیگران است.۷ـ برای رسیدن به شهر موفقیت حتما باید از پل شکست گذشت. ۸ـ مانیامده ایم که بگوئیم ما خوب هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران خوب هستند.۹ـ یک رهبر بزرگ بیشتر ازآنکه کاری کند تا دیگران به توانائیهای وی ایمان آورند بیشتر کاری می کند تا دیگران به توانائیهای خویش ایمان آورند.۱۰ـ اگر کسی ما را به شاگردی قبول کرد ما او را به استادی قبول خواهیم کرد.۱۱ـ پنج ویتامین ضروری برای کودکان:۱)ویتامین محبت۲)ویتامین توجه۳)ویتامین تحسین۴)ویتامین قدردانی۵)ویتامین احترام.۱۲ـ همیشه همسرت را به یک شاخه گل.در کنارش نشستن و نیکوترین سخنان میهمان کن.۱۳ـ مشکلات را مانند بدی ها رها کن و به راه حل ها بیاندیش.۱۴ـ هر که را بینیم لبخندی زنیم. ۱۵ـ افکار بزرگ خیلی زود باعث بزرگی صاحبش می شود.۱۶ـ گذشته را خواب کنید آینده را بیدار کنید و حال را پیدا کنید.۱۷ـ اگر کسی ما را درک نکرد ما دیگران را درک کنیم. ۱۸ـ خود را دوست بداریم همانگونه که خداوند ما را دوست دارد. ۱۹ـ کار ما درست کردن انسانها نیست کار ما درست دیدن انسانهاست. ۲۰ـ الهی! به ماآنقدر بزرگی عنایت فرما تا بتوانیم حتی در زمانیکه کاملا حق با ماست و دیگران اشتباه می کنند به آنان اجازه دهیم تا آبرویشان را حفظ کنند.۲۱ـ شکست ضروری ترین وسیله برای پیروزیست. ۲۲ـ اگر کسی از ما به کوچکی یاد کرد ما از او به بزرگی یاد کنیم. ۲۳ـ بزرگی در پیدا کردن بدی ها در رقیب نیست بزرگی در پیدا کردن خوبی ها در رقیب است.۲۴ـ بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی خدمت می کنند بلکه به تعداد کسانی است که وی به آنها خدمت می کند.۲۵ـ ریاست در دستور دادن به زیر دستان نیست ریاست در خدمت کردن به زیر دستان است. ۲۶ـ اگر کسی ما را به دوستی قبول کرد ما او را به خویشاوندی قبول خواهیم کرد.۲۷ـ از قلعه وجودت بوسیله قویترین سربازت یعنی تفکر مثبت محافظت کن.۲۸ـ انسان بدون هدف به مانند ماشین بدون فرمان مي ماند.۲۹ـ راز ثروت بیشتر در خدمت بیشتربه دیگران نهفته است.۳۰ـ راز خوشبختی بیشتر در بیشترخوشبخت کردن دیگران است.۳۱ـ اگر کسی ما را غمگین کرد ما او را شاد کنیم. ۳۲ـ دنیای بیرونی انسان تجلی افکار درونی اوست.۳۳ـ کار ما بهتر کردن انسانها نیست کار ما بهتر دیدن انسانهاست.۳۴ـ الهی! ما را از نادانی تکبر دور کن تا بتوانیم به افکار.رفتار.احساسات و سخنان دیگران ارزش و احترام بگذاریم.۳۵ـ یاد بگیریم که یاد بگیریم. ۳۶ـ بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی احترام می گذارند بلکه به تعداد کسانی است که وی به آنها احترام می گذارد.۳۷ـ خود را آنقدر بزرگ کن تا خطای دیگران در مقابل تو کوچک شود. ۳۸ـ هدف به زندگی معنا می بخشد.۳۹ـ شکست دروازه پیروزیست.۴۰ـ اگر کسی در مازشتی دید ما در او زیبایی ببینیم.۴۱_ خود را باور داريم همانگونه كه خداوند ما را باور دارد.۴۲ـ ریاست در نشان دادن توانا ئی های خود به زیردستان نیست ریاست در نشان دادن توانا ئی های زیر دستان به خود است.۴۳ـ بزرگی در دیدن زشتی ها در دیگران نیست بزرگی در دیدن زیبایی ها در دیگران است. ۴۴ـ محبت سرچشمه همه برکات است.۴۵ـ الهی! ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم در هنگام رسیدن بدیگران در بخشیدن کلام محبت آمیز سخاوتمند باشیم.۴۶ـ تفکر مثبت همچون بالنیست که مسافرش را به اوج می برد.۴۷ـ زنگ موفقیت را با تفکر مثبت به صدا در آور.۴۸ـ هرگز با رد کمک به دیگران بازوان محبت خویش را ضعیف مکن.۴۹ـ الهی! به ما دانایی درک دیگران عنایت فرما تا بتوانیم آنان را بی هیچ قید و شرطی دوست بداریم و همانگونه که تو آفریدی به قلب خود راه دهیم. ۵۰ـ افکار بزرگ چون نهالیست که صاحبش را روز بروز بزرگ و بزرگتر می کند.۵۱) شکست سکوی پیروزیست. ۵۲)اگر کسی ما را نفرین کرد ما او را دعا کنیم. ۵۳)تفکر مثبت پله موفقیت است.۵۴)صمیمیت شاهراه موفقیت است.۵۵) الهی! به ما آنقدر قدرت عنایت فرما تا بتوانیم دیگران را هنگامی که مرتکب خطا می شوند ببخشیم.۵۶)پیروزی فرزند شکست است.۵۷)ما نیامده ایم که بگوئیم ما بزرگ هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران بزرگ هستند.۵۸) پس انداز راهی روشن بسوی توانگریست. ۵۹)الهی! به ما آنقدر توانایی عنایت فرما تا بتوانیم مچ دیگران را هنگام کار خوب بگیریم.۶۰)بزرگی در آشکار کردن خطای دیگران نیست بزرگی درپوشاندن خطای دیگران است.۶۱) گفتن همیشگی دوست دارم به همسرخود به مانندنور خورشید است که سردی روابط را به گرمی سوق می دهد.۶۲) یک رهبربزرگ بیشتر از آنکه در جلوی ملتش حرکت کند در کنار آنان حرکت می کند. ۶۳) ورزش بهترین داروی سلامتیست.۶۴) رمز دوست داشتن دیگران درک آنان است.۶۵) افراد موفق چون کوه استوار و چون فنر انعطاف پذیرند.۶۶)شکرانه توانگری گرفتن دستهای نیازمندان است. ۶۷) هرگز محبت خود بدیگران را در معرض فروش مگذارید!چراکه هیچ كسي آنقدر ثروتمند نیست که بتواند آنرا بخرد پس آنرا به رایگان بدیگران ببخشائيد.۶۸) ریاست در دستور دادن به زیر دستان نیست ریاست در خدمت کردن به زیر دستان است.۶۹) بزرگترین مسئولیتی که خداوند بر دوش انسانها گذاشته همانا پذیرفتن مسئولیت کارهای خویشتن است.۷۰) سریعترین راه برای تغییر دنیا تغییر خویشتن است.۷۱) الهی! به ما آنقدر شجاعت عنایت فرما تا بتوانیم هنگامی که نسبت بدیگران مرتکب خطا می شویم از آنان پوزش بطلبیم. ۷۲) دنیای ما آئینه افکار ماست.۷۳)هدف چراغ زندگیست.۷۴)شکرانه توانگری گرفتن دستان نیازمندان است.۷۵) بزرگی در دیدن زشتی ها در رقیب نیست بزرگی در دیدن زیبایی ها در رقیب است.۷۶) پشتکار کلید هر موفقیتیست.۷۷) تفکر مثبت همچون هواپیمایست که سریعا شما را به موفقیت می رساند. ۷۸) هرگز با نگرش منفی نسبت به دیگران خود را محروم از توانایی های آنان نکنید.۷۹)همانا!محتاج ترين انسانها به محبت كساني هستند كه محبت خويش را از ديگران دريغ مي دارند.۸۰)قدردانی از دیگران به مانند درختیست که به صاحبش میوه های بسیار می بخشد.۸۱)همیشه بیشترین موفقیت ها نصیب کسانی می شود که بیشترین شکست ها را تجربه کرده اند. ۸۲) ریاست به نشان دادن توانائی خود به زیر دستان نیست ریاست به نشان دادن توانائی زیر دستان به خود است.۸۳ ) در انتظار چه نشسته اید؟موفقیت یا شکست؟فقر یا ثروت؟ شادی یاغم؟دنیا در کمال سخاوت آنها را به شما خواهد بخشید. ۸۴) ما نیامده ایم که بگوئیم ما کسی هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران کسی هستند.۸۵)ریاست به گرفتن مچ زیر دستان هنگام کار اشتباه نیست ریاست به گرفتن مچ زیر دستان هنگام کار درست است.۸۶) یک رهبر بزرگ بیشتر ار آنکه کاری کند تا دیگران نسبت به وی خوب فکر کنندبیشتر کاری می کند تا دیگران نسبت به خود خوب فکر کنند.۸۷) اگر کسی برای ما شمعی آورد ما برای او چراغی خواهیم برد.۸۸) راز شادی بیشتر در شاد کردن بیشتر دیگران پنهان است.۸۹) شکرانه جوانی احترام به سالمندان است.۹۰) تشنگی جسم با آب و تشنگی روح با محبت سیراب می گردد.۹۱) راستی به اعتبار و اعتبار به ثروت شما می افزاید.۹۲) اگر باور داشته باشید که می توانید,حتما می توانید.آیا باور دارید؟ ۹۳)یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه خود را باور کندملتش را باور می کند.۹۴)هدف قطب نمای زندگیست.۹۵) بزرگی به صدای بلند نیست بزرگی به افکار بلند است.۹۶)الهي ! از تو سپاسگزاريم كه به ما آموختي بيش از آنكه ديگران به پول ما نيازمند باشند ما به بخشيدن به آنان نيازمندتريم.۹۷)نهايت بزرگي در كوچك ديدن خطاي ديگران است.۹۸) تجربه گنج پایان ناپدیر هر پیروزیست.۹۹) تفکرمثبت همچون آهنربایست که فرصت ها را بخود جذب می کند.۱۰۰)نهایت دانایی دانا دیدن دیگران است.۱۰۱) ایمان قدرتمندترین نیروی هر انسانیست. ۱۰۲) سرنوشت امروز انسان محصول افكار ديروز اوست وسرنوشت فرداي او محصول افكار امروز اوست.۱۰۳) در زندگی مشترک تفاوتها باعث رشد شخصیت همسران می شود.۱۰۴)يك مدير موفق هميشه در كمك به همكارانش پيشقدم مي شود .۱۰۵) عدالت خداوندهمچون چشمه جوشانیست که هرلحظه جاریست.۱۰۶) انسان چه بداند چه نداند و چه بخواهد چه نخواهد ارباب زندگی خویش هست.۱۰۷) یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه صبر کند تا دیگران در دوستی پیشقدم شوند وی در دوستی پیشقدم می شود. ۱۰۸)یک تخم محبت در زمین قلب دیگران بکاریدهزاران میوه از آن بچینید.۱۰۹)کار دروازه پیروزیست.۱۱۰)شکرانه سلامتی عیادت از بیماران است.۱۱۱)درزندگی مشترک اختلاف نظرهمسران باعث تعالی اندیشه آنها میشود.۱۱۲) محبت بديگران به مانند بارانيست كه خير وبركتش بر سراسر وجود شما خواهد باريد.۱۱۳)سریعترین راه برای ساختن دنیا ساختن خویشتن است.۱۱۴)انسان گنجی گرانبهاتر ازعمرخویش نداردپس نگاه کن آنرا در چه راهی خرج می کنی!؟۱۱۵)صمیمیت گلهای شادی را اطراف ما می پروراند.۱۱۶)درزندگی مشترک تشابهات همسران باعث تثبیت شخصیت آنان می شود.۱۱۷)موفقیت زنگ خانه کسانی که اصول آنرایادگرفته، ازآن استفاده میکنند به صدا درمی آورد.۱۱۸)یک رهبریزرگ از تهدید فرصت می سازد.۱۱۹)انسان دوستی بهتر از خویش و دشمنی بدتر از خویشتن ندارد.۱۲۰)به اندیشه دیگران احترام بگذارید تا به اندیشه شما احترام بگذارند.۱۲۱) مرکب سلوک عشق است. ۱۲۲)به سخنان دیگران احترام بگذارید تا به سخنان شمااحترام بگذارند123)عشق بازی باخدا آمال سالکان است.124)شکست پل پیروزیست.125)داشتن هدف شاه کلیدهرپیروزیست.126)انسان برای رسیدن به موفقیت سدی محکم تر از خویشتن ندارد.127)همیشه تلاش کن تا برای همسرت رویای شیرین زندگی باشی.128)امیددرزندگی به منزله سوخت درماشین است.129)عارف جز خدا نداند و جز خدا نخواهد.130)سرنوشت انسان را تصمیم هایش می سازند.۱۳۱)پرسودترین کالا در بازار محبت است چراکه همیشه به صاحبش سود می رساند.۱۳۲)با دعانعمت های زندگی خویش رافزونی بخشیم.۱۳۳)همیشه بانگرش مثبت نسبت بدیگران می توانید از توانائی های آنها استفاده کنید.۱۳۴)بزرگی در آشکار کردن معایب دیگران نیست بزرگی در آشکارکردن محسنات دیگران است.۱۳۵)به پدرومادرخویش احترام بگذاریدتافرزندانتان بیاموزند به شمااحترام بگذارند.۱۳۶)اگر به دنبال قهرمانی هستید!چرا یک لحظه روبروی آئینه نمی ایستید؟۱۳۷)اگربدنبال موفقیت هستیدفقط باافرادموفق درهمان زمینه مشورت کنید.۱۳۸)یک رهبربزرگ شادی هایش را بادیگران و غم دیگران را باخودقسمت می کند.۱۳۹)عشق میوه زندگیست.۱۴۰)هیچ کسی قادر نیست شماراشکست بدهدجزخودتان.۱۴۱)ما نیامده ایم که بگوئیم ما درست هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران درست هستند.۱۴۲)انسان خود سرنوشت خویشتن را می نویسد.۱۴۳)به شخصیت دیگران احترام بگذاریدتا به شخصیت شمااحترام بگذارند.۱۴۴)به پدر و مادر خویش محبت کنیدتافرزندان شما بیاموزندبه شمامحبت کنند.۱۴۵)امید در زندگی همچون خون در بدن است.۱۴۶)راز پیشرفت یادگیری مداوم است.۱۴۷) افرادموفق همیشه دررشته خوددرحال یادگیری هستند.۱۴۸)فرصت ها خودخلق نمی شوندبلکه ماخالق آنهاهستیم.۱۴۹)شمادرآینده همانی خواهید شدکه الان به آن می اندیشید نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر.۱۵۰)آیاکسی را می شناسید به چیزی که علاقه ندارد رسیده باشد؟۱۵۱) سریعترین راه برای تغییر دیگران تغییر خویشتن است.
  ۱۵۲)طاعونی خطرناکتر ازتفکرمنفی برای انسان وجودندارد.
  ۱۵۳)یک رهبربزرگ بیشتر ازآنکه به فکرخویشتن باشدیه فکردیگران است.
  154)زندگی نغمه زیبای خداوندیست.
  155)عشق پیوند دهنده قلبهاست.
  156)ازپدر و مادر خویش به خوبی یادکنیدتا فرزندانتان بیاموزندازشمابه خوبی یادکنند.
  157) قدردانی از دیگران نعمت های بسیاری به شما می بخشد.
  158)شکرگزاری از نعمت های خداونداستفاده صحیح از آنها می باشد.
  159)باپدرومادرخودآنگونه رفتارکنیدکه دوست داریدفرزندانتان باشمارفتارکنند.
  160)اندیشه مثبت گشاینده درب های بسته است.
  161)هدف به زندگی جهت می بخشد.
  162)اگر کسی برای ما خاری شد ما برای او گلی شویم.
  163) موفقیت تنها از رهگذرشکست بدست می آید.
  164)یک رئیس نمونه پیشرفت کارمندانش را پیشرفت خود می داند.
  165)شکرانه پیروزی بر دشمنان عفو آنهاست.
  166)خداوندا !همه مردم عالم را خوشبخت بگردان.
  167)خداوندا !صلح و دوستی را در عالم بگستران.
  168)خداوندا !به همه مردم عالم سلامتی و شادی عنایت بفرما.
  169) یادگیری کلید گنج پیروزیست.
  170) یک رهبر بزرگ بیشتر از پیروزی خود به پیروزی ملتش می اندیشد.
  171)تفکر مثبت نردبان موفقیت است.
  172)هدف نقشه زندگیست.
  173)ظرف موفقیت انسان در روحیات او نهفته است.
  174)یک رهبر بزرگ همیشه برای انسانها بیشتر از هر چیز دیگر ارزش قائل است.
  175)اگرکسی به ما کمک نکرد ما به دیگران کمک کنیم.
  176)اگر کسی برای ما ورقی نوشت ما برای او دفتری بنویسیم.
  177)براستی که حقیقت به مانند عسل شیرین است.
  178) بیشترین موفقیت ها نصیب کسانی میشود که بیشترین شکست ها را تجربه کرده اند.
  179)الهی!به ما آنقدر دانایی عنایت بفرما تا بتوانیم دیگران را درک کرده هرگز نسبت به آنها خشمگین نشویم.
  180)هدف انگیزه بخش زندگیست.
  181)آسیب های اجتماعی فرزند فقر و تربیت نادرست هستند.
  182)شاگرد تا زمانی شاگرد است که فکر خود است و استاد تا زمانی استاد است که فکر شاگرد است.
  183)ذهنیت مثبت همچون آهنربا موفقیت را به سمت خود جذب می کند.
  184)عطر محبت زندگی را دل انگیزتر می کند.
  185)صداقت به صاحبش اعتبار می بخشد.
  186)باید برای شاد بودن برنامه داشت زیرا غم بی برنامه می آید.
  187)فرمول توانگری=کاهش هزینه ها+پس انداز+افزایش درآمد+سرمایه گذاری
  188)ذهنیت مثبت بهمراه داشتن هدف رمز موفقیت است.
  189)اگر کسی در ما بدی دید ما در او خوبی ببینیم.
  190)به سخنان دیگران احترام بگذاریم تابه سخنان مااحترام بگذارند.
  191)این ما هستیم که موفقیت یا شکست خود را می سازیم.
  192)به پدرومادرخودکمک کنیم تافرزندانمان بیامورندبه ماکمک کنند.
  193)افراد موفق به کارشان عشق می ورزند.
  194)خود را بسازیم تا نیازی به ساختن دیگران نباشد.
  195)یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه به موفقیت خویش بیاندیشد به موفقیت ملتش میاندیشد.
  196)شکرانه بزرگی فروتنی نسبت بدیگران است.
  197کوتاه ترین راه برای رسیدن به ثروت این است که بدانیم راه کوتاهی وجود ندارد.
  198)بزرگی در تکبر نسبت بدیگران نیست بزرگی در تواضع نسبت بدیگران است.
  199)انسان اگر راه پیروزی را نیاموزد حتما شکست خواهد خورد.
  200)هیچ کس آنقدر قدرت ندارد که آرامش شما را بر هم زند جز خودتان.
  185)صداقت به صاحبش اعتبار می بخشد.(منتخبی از سخنان مسعودصفائی)
  184)عطر محبت زندگی را دل انگیزتر می کند.(منتخبی ازسخنان مسعودصفائی) 
  183)اندیشه مثبت همچون آهنربا موفقیت را به سمت خود جذب می کند.(منتخبی از سخنان مسعودصفائی)
  182)شاگرد تا زمانی شاگرد است که فکر خود است و استاد تا زمانی استاد است که فکر شاگرد است.(منتخبی از سخنان مسعودصفائی)  
  181)آسیب های اجتماعی فرزند فقر و تربیت نادرست هستند.(منتخبی از سخنان مسعودصفائی)
  180)هدف انگیزه بخش زندگیست.(منتخبی ازسخنان مسعود صفائی) 
  179)الهی!به ما آنقدر دانایی عنایت بفرما تا بتوانیم دیگران را درک کرده هرگز نسبت به آنها خشمگین نشویم.(منتخبی از سخنان مسعودصفائی) 
  آئین خوشبختی  
  (منتخبی از سخنان مسعودصفائی)
   
  178_بیشترین موفقیت ها نصیب کسانی می شود 
  که  
  بیشترین شکست ها را تجربه کرده اند.
  177)براستی که حقیقت به مانند عسل شیرین است.(متخبی از سخنان مسعودصفائی)
  176)اگر کسی برای ما ورقی نوشت ما برای او دفتری بنویسیم
  .(منتخبی از سخنان مسعودصفائی)
  175) اگر کسی به ما کمک نکرد ما بدیگران کمک کنیم.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 
  174)یک رهبر بزرگ همیشه برای انسانها بیشتر از هرچیز دیگر ارزش قائل است.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 
  173)ظرف موفقیت انسان در روحیات او نهفته است.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 
  172)هدف نقشه زندگیست.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 
  171)تفکر مثبت نردبان موفقیت است.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 
  170) یک رهبر بزرگ بیشتر از پیروزی خود
  به
  پیروزی ملتش می اندیشد
  .(منتخبی از سخنان مسعود صفائی)
  ۱۵۳)یک رهبربزرگ بیشتر ازآنکه به فکرخویشتن باشدیه فکردیگران است.( منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)
  ۱۵۲)طاعونی خطرناکتر ازتفکرمنفی برای انسان وجودندارد.(منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)
  ۱۵۱) سریعترین راه برای تغییر دیگران تغییر خویشتن است.( منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)
  آببن خوشبختی
  (منتخبی ازسخنان مسعودصفایی)
  ۱ـ کار ما خوب کردن انسانها نیست کار ما خوب دیدن انسانهاست.۲ـ الهی ! از تو سپاسگزاریم که به ما آموختی تا بدیگران چیزی گرانبهاتر از مال و ثروت ببخشیم و آن سخاوت در کلام محبت آمیز است پس ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم هنگام رسیدن به دیگران در بخشیدن کلام محبت آمیز سخاوتمند باشیم. ۳ـ بزرگترین هدیه لبخند است چرا که می توان آنرا به همه کس تقدیم کرد....۴ـ تو همانی که می اندیشی پس اندکی به خود لطف کن و بزرگ بیاندیش.۵ ـ اگر کسی از ما به بدی یاد کرد ما از او به نیکی یاد کنیم.۶ـ بزرگی در بیشتر دستور دادن به دیگران نیست بزرگی در بیشتر خدمت کردن به دیگران است.۷ـ برای رسیدن به شهر موفقیت حتما باید از پل شکست گذشت. ۸ـ مانیامده ایم که بگوئیم ما خوب هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران خوب هستند.۹ـ یک رهبر بزرگ بیشتر ازآنکه کاری کند تا دیگران به توانائیهای وی ایمان آورند بیشتر کاری می کند تا دیگران به توانائیهای خویش ایمان آورند.۱۰ـ اگر کسی ما را به شاگردی قبول کرد ما او را به استادی قبول خواهیم کرد.۱۱ـ پنج ویتامین ضروری برای کودکان:۱)ویتامین محبت۲)ویتامین توجه۳)ویتامین تحسین۴)ویتامین قدردانی۵)ویتامین احترام.۱۲ـ همیشه همسرت را به یک شاخه گل.در کنارش نشستن و نیکوترین سخنان میهمان کن.۱۳ـ مشکلات را مانند بدی ها رها کن و به راه حل ها بیاندیش.۱۴ـ هر که را بینیم لبخندی زنیم. ۱۵ـ افکار بزرگ خیلی زود باعث بزرگی صاحبش می شود.۱۶ـ گذشته را خواب کنید آینده را بیدار کنید و حال را پیدا کنید.۱۷ـ اگر کسی ما را درک نکرد ما دیگران را درک کنیم. ۱۸ـ خود را دوست بداریم همانگونه که خداوند ما را دوست دارد. ۱۹ـ کار ما درست کردن انسانها نیست کار ما درست دیدن انسانهاست. ۲۰ـ الهی! به ماآنقدر بزرگی عنایت فرما تا بتوانیم حتی در زمانیکه کاملا حق با ماست و دیگران اشتباه می کنند به آنان اجازه دهیم تا آبرویشان را حفظ کنند.۲۱ـ شکست ضروری ترین وسیله برای پیروزیست. ۲۲ـ اگر کسی از ما به کوچکی یاد کرد ما از او به بزرگی یاد کنیم. ۲۳ـ بزرگی در پیدا کردن بدی ها در رقیب نیست بزرگی در پیدا کردن خوبی ها در رقیب است.۲۴ـ بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی خدمت می کنند بلکه به تعداد کسانی است که وی به آنها خدمت می کند.۲۵ـ ریاست در دستور دادن به زیر دستان نیست ریاست در خدمت کردن به زیر دستان است. ۲۶ـ اگر کسی ما را به دوستی قبول کرد ما او را به خویشاوندی قبول خواهیم کرد.۲۷ـ از قلعه وجودت بوسیله قویترین سربازت یعنی تفکر مثبت محافظت کن.۲۸ـ انسان بدون هدف به مانند ماشین بدون فرمان مي ماند.۲۹ـ راز ثروت بیشتر در خدمت بیشتربه دیگران نهفته است.۳۰ـ راز خوشبختی بیشتر در بیشترخوشبخت کردن دیگران است.۳۱ـ اگر کسی ما را غمگین کرد ما او را شاد کنیم. ۳۲ـ دنیای بیرونی انسان تجلی افکار درونی اوست.۳۳ـ کار ما بهتر کردن انسانها نیست کار ما بهتر دیدن انسانهاست.۳۴ـ الهی! ما را از نادانی تکبر دور کن تا بتوانیم به افکار.رفتار.احساسات و سخنان دیگران ارزش و احترام بگذاریم.۳۵ـ یاد بگیریم که یاد بگیریم. ۳۶ـ بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی احترام می گذارند بلکه به تعداد کسانی است که وی به آنها احترام می گذارد.۳۷ـ خود را آنقدر بزرگ کن تا خطای دیگران در مقابل تو کوچک شود. ۳۸ـ هدف به زندگی معنا می بخشد.۳۹ـ شکست دروازه پیروزیست.۴۰ـ اگر کسی در مازشتی دید ما در او زیبایی ببینیم.۴۱_ خود را باور داريم همانگونه كه خداوند ما را باور دارد.۴۲ـ ریاست در نشان دادن توانا ئی های خود به زیردستان نیست ریاست در نشان دادن توانا ئی های زیر دستان به خود است.۴۳ـ بزرگی در دیدن زشتی ها در دیگران نیست بزرگی در دیدن زیبایی ها در دیگران است. ۴۴ـ محبت سرچشمه همه برکات است.۴۵ـ الهی! ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم در هنگام رسیدن بدیگران در بخشیدن کلام محبت آمیز سخاوتمند باشیم.۴۶ـ تفکر مثبت همچون بالنیست که مسافرش را به اوج می برد.۴۷ـ زنگ موفقیت را با تفکر مثبت به صدا در آور.۴۸ـ هرگز با رد کمک به دیگران بازوان محبت خویش را ضعیف مکن.۴۹ـ الهی! به ما دانایی درک دیگران عنایت فرما تا بتوانیم آنان را بی هیچ قید و شرطی دوست بداریم و همانگونه که تو آفریدی به قلب خود راه دهیم. ۵۰ـ افکار بزرگ چون نهالیست که صاحبش را روز بروز بزرگ و بزرگتر می کند.۵۱) شکست سکوی پیروزیست. ۵۲)اگر کسی ما را نفرین کرد ما او را دعا کنیم. ۵۳)تفکر مثبت پله موفقیت است.۵۴)صمیمیت شاهراه موفقیت است.۵۵) الهی! به ما آنقدر قدرت عنایت فرما تا بتوانیم دیگران را هنگامی که مرتکب خطا می شوند ببخشیم.۵۶)پیروزی فرزند شکست است.۵۷)ما نیامده ایم که بگوئیم ما بزرگ هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران بزرگ هستند.۵۸) پس انداز راهی روشن بسوی توانگریست. ۵۹)الهی! به ما آنقدر توانایی عنایت فرما تا بتوانیم مچ دیگران را هنگام کار خوب بگیریم.۶۰)بزرگی در آشکار کردن خطای دیگران نیست بزرگی درپوشاندن خطای دیگران است.۶۱) گفتن همیشگی دوست دارم به همسرخود به مانندنور خورشید است که سردی روابط را به گرمی سوق می دهد.۶۲) یک رهبربزرگ بیشتر از آنکه در جلوی ملتش حرکت کند در کنار آنان حرکت می کند. ۶۳) ورزش بهترین داروی سلامتیست.۶۴) رمز دوست داشتن دیگران درک آنان است.۶۵) افراد موفق چون کوه استوار و چون فنر انعطاف پذیرند.۶۶)شکرانه توانگری گرفتن دستهای نیازمندان است. ۶۷) هرگز محبت خود بدیگران را در معرض فروش مگذارید!چراکه هیچ كسي آنقدر ثروتمند نیست که بتواند آنرا بخرد پس آنرا به رایگان بدیگران ببخشائيد.۶۸) ریاست در دستور دادن به زیر دستان نیست ریاست در خدمت کردن به زیر دستان است.۶۹) بزرگترین مسئولیتی که خداوند بر دوش انسانها گذاشته همانا پذیرفتن مسئولیت کارهای خویشتن است.۷۰) سریعترین راه برای تغییر دنیا تغییر خویشتن است.۷۱) الهی! به ما آنقدر شجاعت عنایت فرما تا بتوانیم هنگامی که نسبت بدیگران مرتکب خطا می شویم از آنان پوزش بطلبیم. ۷۲) دنیای ما آئینه افکار ماست.۷۳)هدف چراغ زندگیست.۷۴)شکرانه توانگری گرفتن دستان نیازمندان است.۷۵) بزرگی در دیدن زشتی ها در رقیب نیست بزرگی در دیدن زیبایی ها در رقیب است.۷۶) پشتکار کلید هر موفقیتیست.۷۷) تفکر مثبت همچون هواپیمایست که سریعا شما را به موفقیت می رساند. ۷۸) هرگز با نگرش منفی نسبت به دیگران خود را محروم از توانایی های آنان نکنید.۷۹)همانا!محتاج ترين انسانها به محبت كساني هستند كه محبت خويش را از ديگران دريغ مي دارند.۸۰)قدردانی از دیگران به مانند درختیست که به صاحبش میوه های بسیار می بخشد.۸۱)همیشه بیشترین موفقیت ها نصیب کسانی می شود که بیشترین شکست ها را تجربه کرده اند. ۸۲) ریاست به نشان دادن توانائی خود به زیر دستان نیست ریاست به نشان دادن توانائی زیر دستان به خود است.۸۳ ) در انتظار چه نشسته اید؟موفقیت یا شکست؟فقر یا ثروت؟ شادی یاغم؟دنیا در کمال سخاوت آنها را به شما خواهد بخشید. ۸۴) ما نیامده ایم که بگوئیم ما کسی هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران کسی هستند.۸۵)ریاست به گرفتن مچ زیر دستان هنگام کار اشتباه نیست ریاست به گرفتن مچ زیر دستان هنگام کار درست است.۸۶) یک رهبر بزرگ بیشتر ار آنکه کاری کند تا دیگران نسبت به وی خوب فکر کنندبیشتر کاری می کند تا دیگران نسبت به خود خوب فکر کنند.۸۷) اگر کسی برای ما شمعی آورد ما برای او چراغی خواهیم برد.۸۸) راز شادی بیشتر در شاد کردن بیشتر دیگران پنهان است.۸۹) شکرانه جوانی احترام به سالمندان است.۹۰) تشنگی جسم با آب و تشنگی روح با محبت سیراب می گردد.۹۱) راستی به اعتبار و اعتبار به ثروت شما می افزاید.۹۲) اگر باور داشته باشید که می توانید,حتما می توانید.آیا باور دارید؟۹۳)یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه خود را باور کندملتش را باور می کند.۹۴)هدف قطب نمای زندگیست.۹۵) بزرگی به صدای بلند نیست بزرگی به افکار بلند است.۹۶)الهي ! از تو سپاسگزاريم كه به ما آموختي بيش از آنكه ديگران به پول ما نيازمند باشند ما به بخشيدن به آنان نيازمندتريم.۹۷)نهايت بزرگي در كوچك ديدن خطاي ديگران است.۹۸) تجربه گنج پایان ناپدیر هر پیروزیست.۹۹) تفکرمثبت همچون آهنربایست که فرصت ها را بخود جذب می کند.۱۰۰)نهایت دانایی دانا دیدن دیگران است.۱۰۱) ایمان قدرتمندترین نیروی هر انسانیست. ۱۰۲) سرنوشت امروز انسان محصول افكار ديروز اوست وسرنوشت فرداي او محصول افكار امروز اوست.۱۰۳) در زندگی مشترک تفاوتها باعث رشد شخصیت همسران می شود.۱۰۴)يك مدير موفق هميشه در كمك به همكارانش پيشقدم مي شود .۱۰۵) عدالت خداوندهمچون چشمه جوشانیست که هرلحظه جاریست.۱۰۶) انسان چه بداند چه نداند و چه بخواهد چه نخواهد ارباب زندگی خویش هست.۱۰۷) یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه صبر کند تا دیگران در دوستی پیشقدم شوند وی در دوستی پیشقدم می شود. ۱۰۸)یک تخم محبت در زمین قلب دیگران بکاریدهزاران میوه از آن بچینید.۱۰۹)کار دروازه پیروزیست.۱۱۰)شکرانه سلامتی عیادت از بیماران است.۱۱۱)درزندگی مشترک اختلاف نظرهمسران باعث تعالی اندیشه آنها میشود.۱۱۲) محبت بديگران به مانند بارانيست كه خير وبركتش بر سراسر وجود شما خواهد باريد.۱۱۳)سریعترین راه برای ساختن دنیا ساختن خویشتن است.۱۱۴)انسان گنجی گرانبهاتر ازعمرخویش نداردپس نگاه کن آنرا در چه راهی خرج می کنی!؟ ۱۱۵)صمیمیت گلهای شادی را اطراف ما می پروراند.۱۱۶)درزندگی مشترک تشابهات همسران باعث تثبیت شخصیت آنان می شود.۱۱۷)موفقیت زنگ خانه کسانی که اصول آنرایادگرفته، ازآن استفاده میکنند به صدا درمی آورد.۱۱۸)یک رهبریزرگ از تهدید فرصت می سازد.۱۱۹)انسان دوستی بهتر از خویش و دشمنی بدتر از خویشتن ندارد.۱۲۰)به اندیشه دیگران احترام بگذارید تا به اندیشه شما احترام بگذارند.۱۲۱) مرکب سلوک عشق است. ۱۲۲)به سخنان دیگران احترام بگذارید تا به سخنان شمااحترام بگذارند123)عشق بازی باخدا آمال سالکان است.124)شکست پل پیروزیست.125)داشتن هدف شاه کلیدهرپیروزیست.126)انسان برای رسیدن به موفقیت سدی محکم تر از خویشتن ندارد.127)همیشه تلاش کن تا برای همسرت رویای شیرین زندگی باشی.128)امیددرزندگی به منزله سوخت درماشین است.129)عارف جز خدا نداند و جز خدا نخواهد.130)سرنوشت انسان را تصمیم هایش می سازند.۱۳۱)پرسودترین کالا در بازار محبت است چراکه همیشه به صاحبش سود می رساند.۱۳۲)با دعانعمت های زندگی خویش رافزونی بخشیم.۱۳۳)همیشه بانگرش مثبت نسبت بدیگران می توانید از توانائی های آنها استفاده کنید.۱۳۴)بزرگی در آشکار کردن معایب دیگران نیست بزرگی در آشکارکردن محسنات دیگران است.۱۳۵)به پدرومادرخویش احترام بگذاریدتافرزندانتان بیاموزند به شمااحترام بگذارند.۱۳۶)اگر به دنبال قهرمانی هستید!چرا یک لحظه روبروی آئینه نمی ایستید؟ ۱۳۷)اگربدنبال موفقیت هستیدفقط باافرادموفق درهمان زمینه مشورت کنید.۱۳۸)یک رهبربزرگ شادی هایش را بادیگران و غم دیگران را باخودقسمت می کند.۱۳۹)عشق میوه زندگیست.۱۴۰)هیچ کسی قادر نیست شماراشکست بدهدجزخودتان.۱۴۱)ما نیامده ایم که بگوئیم ما درست هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران درست هستند.۱۴۲)انسان خود سرنوشت خویشتن را می نویسد.۱۴۳)به شخصیت دیگران احترام بگذاریدتا به شخصیت شمااحترام بگذارند.۱۴۴)به پدر و مادر خویش محبت کنیدتافرزندان شما بیاموزندبه شمامحبت کنند.۱۴۵)امید در زندگی همچون خون در بدن است.۱۴۶)راز پیشرفت یادگیری مداوم است.۱۴۷) افرادموفق همیشه دررشته خوددرحال یادگیری هستند.۱۴۸)فرصت ها خودخلق نمی شوندبلکه ماخالق آنهاهستیم.۱۴۹)شمادرآینده همانی خواهید شدکه الان به آن می اندیشید نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر.۱۵۰)آیاکسی را می شناسید به چیزی که علاقه ندارد رسیده باشد؟ 
  ۱۵۰)آیاکسی را می شناسید به چیزی که علاقه ندارد رسیده باشد؟(منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)
  ۱۴۹)شمادرآینده همانی خواهید شدکه الان به آن می اندیشید نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر.(منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)
 • <b> tag

  گل
  گل
 • Images without Alt Tag

  http://www.blogfa.com/layouts/pblue/bullet.gif
  http://www.askdin.com/gallery/images/9708/1_m-5.jpg
  http://www.jahaniha.com/wp-content/uploads/2013/07/pic313_www.jahaniha.com_3.jpg
  http://www.jahaniha.com/wp-content/uploads/2013/07/pic313_www.jahaniha.com_9.jpg
  http://dl2.faryan.in/wp-content/uploads/20160121/03240220006775550512.jpg
  http://nargil.ir/plant/images/pic/302/Rosa%20hybrida%2012.jpg
  http://www.img.aksfa.org/image-2010/roses/roses_14.jpg
  http://pic.parsipet.ir/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C.jpg
  http://up.mahpic.ir/Pictures/16/MahPic_Com_rose_scarlet_flower.jpg
  http://www.bamazeh.com/upload/1/0.204876001294481521_bamazehcom.jpg
  http://img1.tebyan.net/Big/1391/12/18145156130861012325591142354212417247254.jpg
  http://s4.picofile.com/file/8183888526/10398678_527754970699067_1031979749709076626_n.jpg
  http://i10.tinypic.com/3yyytqs.jpg
  http://www.jardinoise.com/juillet/nenuphar.jpg
  http://www.soulofthegarden.com/Images/TuberoseMorning.jpg
  http://www.blogfa.com/photo/m/masoudsafaei.jpg
  http://www.blogfa.com/layouts/pblue/up.gif
 • Traffic

  This report show rough estimate of masoudsafaei.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Cache-Control: private
  Content-Length: 44315
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/8.5
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  X-AspNet-Version: 4.0.30319
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Thu, 23 Nov 2017 16:47:33 GMT
  Connection: close
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  masoudsafaei.blogfa.comA149.56.201.253300class:IN
 • Whois

    Domain Name: BLOGFA.COM
    Registry Domain ID: 120988507_DOMAIN_COM-VRSN
    Registrar WHOIS Server: whois.tucows.com
    Registrar URL: http://www.tucowsdomains.com
    Updated Date: 2017-03-06T17:46:27Z
    Creation Date: 2004-05-25T11:53:48Z
    Registry Expiry Date: 2020-05-25T11:53:48Z
    Registrar: Tucows Domains Inc.
    Registrar IANA ID: 69
    Registrar Abuse Contact Email:
    Registrar Abuse Contact Phone:
    Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
    Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
    Name Server: COCO.NS.CLOUDFLARE.COM
    Name Server: IGOR.NS.CLOUDFLARE.COM
    DNSSEC: unsigned
    URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
  &gt;&gt;&gt; Last update of whois database: 2017-11-16T04:14:50Z &lt;&lt;&lt;
  
  For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
  
  NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
  registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
  currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
  date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
  registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
  view the registrar's reported date of expiration for this registration.
  
  TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
  database through the use of electronic processes that are high-volume and
  automated except as reasonably necessary to register domain names or
  modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
  Services' (&quot;VeriSign&quot;) Whois database is provided by VeriSign for
  information purposes only, and to assist persons in obtaining information
  about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
  guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
  by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
  for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
  to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
  unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
  or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
  that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
  repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
  prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
  use electronic processes that are automated and high-volume to access or
  query the Whois database except as reasonably necessary to register
  domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
  to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
  operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
  Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
  reserves the right to modify these terms at any time.
  
  The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
  Registrars.