Outbound Links (69)

 • Title Length:29

  دانستنیهای زبان
 • <meta> Keywords Count:10

  دانستنیهای زبان,elre1348, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
 • <meta> DescriptionLength:62

  دانستنیهای زبان - انگلیسی برای همه
 • <h1> tag

  دانستنیهای زبان
 • <h2> tag

  موفقیت برای شما
  نمونه سوالات نهایی زبان 3
  خدا
  first steps
  the best of the best
  be careful about some"ones"
  power point 9
  نمونه سوال چهارم
  power point8
  میلادش مبارک
  نمونه سوال درس به درس زبان سوم ىبيرستان
  health important tips
  پاور پوینت 7
  ماه مهمانی خدا
  وصیتـی زیبـا و مانـدگار از آلبـرت انیشتیـن
  lyrics
  خدا رو شاکرم
  I & U
  کاریکاتور یک انگلیسی به نفع مسلمانان
  Layman's 10 Commandments. Great Reading
  don't be fallen candles
  (نوشته های با مزه روی سنگ قبر)Rest in pease
  ( هادی عشق ))
  حرکتیدر راستای پاسخی به هتاکی های اخیر به ساحت مقدس معصومین
  گفتگوی کودکانه با خدا
  دانلود پاور پوینت های آموزشی زبان
  just for fun
  numbers &their angles
  تبریک روز مادر
  فرمول عشق کشف شد
 • <strong> tag

  source:
  http://grohezaban.blogfa.com
  "یک ها"
  “one”
  یک
  “one”
  یک
  “one”
  یک
  “one”
  یک
  “ones
  "یک ها"
  Mother
  نمونه سوال درس یک
  نجوا
  Butterfly lesson
  روزی فراخواهد رسید که جسم من آنجا زیر ملحفه سفید پاکیزه ای که از چهار طرفش زیر تشک تختبیمارستان رفته است، قرار می گیرد و آدم هایی که سخت مشغول زنده ها و مرده ها هستنداز کنارم می گذرند.آن لحظه فرا خواهد رسید که دکتر بگوید مغز من از کار افتاده است و به هزار علتدانسته و ندانسته زندگیم به پایان رسیده است.در چنین روزی، تلاش نکنید به شکل مصنوعی و با استفاده از دستگاه، زندگیم را به منبرگردانید و این را بستر مرگ من ندانید. بگذارید آن را بستر زندگی بنامم. بگذاریدجسمم به دیگران کمک کند که به حیات خود ادامه دهند.چشمهایم را به انسانی بدهید که هرگز طلوع آفتاب، چهره یک نوزاد و شکوه عشق را درچشم های یک زن ندیده است.قلبم را به کسی هدیه بدهید که از قلب جز خاطره ی دردهایی پیاپی و آزار دهنده چیزیبه یاد ندارد.خونم را به نوجوانی بدهید که او را از تصادف ماشین بیرون کشیده اند و کمکش کنید تازنده بماند تا نوه هایش را ببیند.کلیه هایم را به کسی بدهید که زندگیش به ماشینی بستگی دارد که هر هفته خون او راتصفیه می کند.استخوان هایم، عضلاتم، تک تک سلول هایم و اعصابم را بردارید و راهی پیدا کنید کهآنها را به پاهای یک کودک فلج پیوند بزنید.هر گوشه از مغز مرا بکاوید، سلول هایم را اگر لازم شد، بردارید و بگذارید به رشدخود ادامه دهند تا به کمک آنها پسرک لالی بتواند با صدای دو رگه فریاد بزند و دخترکناشنوایی زمزمه باران را روی شیشه اتاقش بشنود.آنچه را که از من باقی می ماند بسوزانید و خاکسترم را به دست باد بسپارید، تا گلهابشکفند.اگر قرار است چیزی از وجود مرا دفن کنید بگذارید خطاهایم، ضعفهایم و تعصباتم نسبتبه همنوعانم دفن شوند.گناهانم را به شیطان و روحم را به خدا بسپارید و اگر گاهی دوست داشتید یادم کنید.عمل خیری انجام دهید، یا به کسی که نیازمند شماست، کلام محبت آمیزی بگویید.اگر آنچه را که گفتم برایم انجام دهید، همیشه زنده خواهم ماند ...
  lyrics
  FOR THETAXES I PAY‏BECAUSEIT MEANS I AM EMPLOYED‏.
  برایمالیاتی که پرداخت میکنم
  چونبه این معناست که شغلی دارم.FOR THEMESS TO CLEAN AFTER A PARTY‏BECAUSEIT MEANS I HAVE BEEN SURROUNDED BY FRIENDS‏.
  برایشلوغی و کثیفی خانه بعد از مهمانی
  چون یعنیدوستانی دارم که پیشم میان.
  FOR THECLOTHES THAT FIT A LITTLE TOO SNUGBECAUSE ITMEANS I HAVE ENOUGH TO EAT‏.
  برایلباسهایی که کمی برام تنگ شدن
  چونیعنی غذا برای خوردن دارم.
  FOR MYSHADOW THAT WATCHES ME WORK‏BECAUSEIT MEANS I AM OUT IN THE SUNSHINE
  برایسایه ای که شاهد کار منه
  چونیعنی خورشید تو زندگیم میتابه. 
  FORA LAWN THAT NEEDS MOWING‏,WINDOWS THATNEED CLEANING‏,AND GUTTERSTHAT NEED FIXING‏
  BECAUSE ITMEANS I HAVE A HOME
  برای چمنی که بایدزده بشه، برای پنجره هایی که بایدتمیز بشه و ناودانهایی که باید تعمیر بشه
  چونیعنی خانه ای برای زنگی کردن دارم.
  FOR THEPARKING SPOT‏I FINDAT THE FAR END OF THE PARKING LOT‏BECAUSEIT MEANS I AM CAPABLE OF WALKING‏AND I HAVE BEENBLESSED WITH TRANSPORTATION‏.
  برایجای پارکی که در انتهای پارکینگ پیدا میکنم
  چونیعنی قادر به راه رفتن هستم و وسیله نقلیه دارم.
  FORMY HUGE HEATING BILL‏BECAUSE IT MEANS I AM WARM‏.
  برای هزینه بالابرای گرمایش
  چون یعنی خانهگرمی دارم.
  FOR THEPILE OF LAUNDRY AND IRONING‏
  BECAUSEIT MEANS I HAVE CLOTHES TO WEAR‏.
  برایکوه لباسهایی که باید شسته و اتو بشوند
  چونیعنی رختی برای پوشیدن دارم.
  FOR WEARINESS ANDACHING MUSCLESATTHE END OF THE DAY‏BECAUSE IT MEANS I HAVE BEEN CAPABLE OF WORKING HARD‏.
  برای کوفتگی وخستگی عضلاتم آخر روز
  چون یعنی قادربودم که سخت کار کنم.FOR THE ALARMTHAT GOES OFFIN THEEARLY MORNING HOURS‏BECAUSEIT MEANS I AM ALIVE‏.
  برایزنگ ساعتی که صبح مرا از خواب بیدار میکند
  چونیعنی هنوز زنده هستم.
  AND FINALLY, FOR TOO MUCH‏
  E-MAIL‏و درآخر برای این همه ایمیلBECAUSE‏ITMEANSI HAVEFRIENDS WHO ARETHINKING OF ME‏..چونیعنی دوستان زیادی دارم که به فکر من هستند...SEND THIS TOSOMEONE YOU CARE ABOUT‏.I JUST DID‏.
  این متن را برای کسی بفرستیدکه برای شما ارزش دارد.
  من اینچنین کردم.Livewell, Laugh often‏,&Love withall of your heart‏!
  Howcan You "SM_LE" without "I"
  Howcan You be "F_NE" without "I"
  Howcan You "W_SH" without "I"
  Howcan You be "FR_END" without "I"
  "I"am very Important.....!
  But this "I" can never achieve "S_CCESS"without "U" !!!
  So "I" and "U" are very necessarywith each other
  کاریکاتور یک انگلیسی به نفع مسلمانان  ترجمه :متهم است .. زنده یامرده, احتیاط کنیدبسیارخطرناک استیک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند , درست است ؟اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد , مورد ملامت قرارمیگیرد ؟وقتیزنی در غرب خانه داری کند وبه تربیت کودکانش بپردازد مورد ستایشوتقدیر جامعه قرار گرفته فداکارشمرده میشود اما اگر همین کار را زن مسلمانانجام
  دهد مورد ملامت قرار می گیردحقوقوآزادی هر دختری ایجاب می کند که به دانشگاه برود وهرچه را دلش میخواهد میتواند بپوشد اما دختر با حجاب مسلمان از ورود به دانشگاه منع می شوداگر کودکی به موضوعی علاقمند باشد باید آن را رشد ونمو داد اما اگر علاقمند به اسلام باشد باشد فایده ای ندارداگر شخصی جان خود را بخاطر نجات دیگران به خطر اندازد شجاع ودلیر خوانده می
  شودوهمه جامعه او را محترم می شمارند اما اگر فلسطینی باشد وسعی کند فرزندشیابرادرش را نجات دهد تا مبادا دستش بشکند یا ازمادرش دفاع کند تاکهمورد تجاوزقرار نگیرد یا از منزلش دفاع کندتاکه ویران نشود به او تروریستمی گویند  اگر یک یهودی شخصی را بکشد هیچ ربطی به دین یهودیت ندارد
  اما اگر مسلمانی به جرمی متهم شود اسلام را متهم اصلی می دانیمهر مشکلی که پیش اید ما انواع راه حل ها را می پذیریم اما اگر اسلام راه حل نشان دهد حتی حاضر نیستیم به آن نگاه کنیموقتیکسی ماشین خوبی را به شیوه نادرستی براند کسی ماشین را مقصرنمی داند امااگر مسلمانی خطا کند یا درست برخورد نکند مردم ما می گویند اسلام مقصر است!!بدون نیم نگاهی به قوانین وشرع اسلام, مردم ما هرآنچه که رسانه ها می گویند باور دارند , اما سؤال اینجاست که قرآن چه می گوید!چرا, چون او مسلمان است !من مسلمانم مرا بکش وآن را هزینه های تحمیلی(اضافی) نام نهدارائیم را غارت کن, به وطنم تجاوز کن , راهبرم را تو تعیین کن ونام آن را دمکراسیبگذار
  1.
  Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble
  ,
  but it is a "steering wheel", that directs the right path throughout
  .
  دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.
  2.
  Know why a Car's WINDSHIELD is so large
  &
  the Rear view Mirror is so small? Because our PAST is not as important as our FUTURE
  .
  So, LookAhead and Move on
  .
  میدونی چرا شیشیه جلوی ماشین انقدر بزرگه ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟ چونگذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامهبده.
  3.
  Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn
  ,
  but it takes years to write
  .
  دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه
  4.
  All things in life are temporary. If going well enjoy it
  ,
  they will not last forever. If going wrong don't worry
  ,
  they can't last long either
  .
  تمامچیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشهدوام نخواهند داشت. اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهندداشت
  5.
  Old Friends are Gold! New Friends are Diamond! If you get a Diamond
  ,
  don't forget the Gold! Because to hold a Diamond
  ,
  you always need a Base of Gold
  !
  دوستهایقدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا رافراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.
  6.
  Often when we lose hope and think this is the end
  ,
  GOD smiles from above and says, "Relax, sweetheart, it's just a bend
  ,
  not the end
  !
  اغلبوقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این اخر خطه ، خدا از بالابهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچه نه پایان
  7.
  When GOD solves your problems, you have Faith in HIS abilities
  ;
  when GOD doesn't solve your problems HE has Faith in your abilities
  .
  وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره
  8.
  A blind person asked St. Anthony: "Can there be anything worse than losing eye sight?" He replied: "Yes, losing your vision
  !"
  شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه؟ او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت.
  9.
  When you pray for others, God listens to you and blesses them
  ,
  and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you
  .
  وقتیشما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی وقتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است
  10.
  WORRYING does not take away tomorrow's Trouble
  ,
  it takes away today's PEACE
  .
  نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.
  -------------------------------------------------------
  الهی با خاطری خسته به فضل تو امیدوار، دست از غیر تو شسته و در انتظار رحمتت نشسته ام
  پخش آهنگ (( هادی عشق )) برای اولین بار در سایت گروه اینترنتی رهروان ولایت
  خدای عزیز!به جای اینکه بگذاری مردم بمیرند و مجبور باشی آدمای جدیدبیافرینی، چرا کسانی را که هستند، حفظ نمی‌کنی؟خدای عزیز!شاید هابیل و قابیل اگر هر کدام یک اتاق جداگانه داشتند همدیگر رانمی‌کشتند، در مورد من و برادرم که مؤثر بوده.خدای عزیز!اگر یکشنبه، مرا توی کلیسا تماشا کنی، کفش‌های جدیدم رو بهت نشونمیدم.خدای عزیز!شرط می‌بندم خیلی برایت سخت است که همه آدم‌های روی زمین رو دوستداشته باشی. فقط چهار نفر عضو خانواده من هستند ولی من هرگزنمی‌توانمهمچین کاری کنم.خدای عزیز!در مدرسه به ما گفته‌اند که تو چکار می‌کنی، اگر تو بری تعطیلات،چه کسی کارهایت را انجام می‌دهد؟
  خدای عزیز!آیا تو واقعاً نامرئی هستی یا این فقط یک کلک است؟خدای عزیز!این حقیقت داره اگر بابام از همان حرف‌های زشتی را که توی بازیبولینگ می‌زند، تو خانه هم استفاده کند، به بهشت نمی‌رود؟خدای عزیز!آیا تو واقعاً می‌خواستی زرافه اینطوری باشه یا اینکه این یک اتفاقبود؟خدای عزیز!چه کسی دور کشورها خط می‌کشد؟خدای عزیز!من به عروسی رفتم و آن‌ها توی کلیسا همدیگر را بوسیدند. این از نظرتو اشکالی نداره؟خدای عزیز!آیا تو واقعاً منظورت این بوده که "نسبت به دیگران همانطور رفتارکنکه آنها نسبت به تو رفتار می‌کنند؟" اگر این طور باشد، من بایدحساببرادرم را برسم.
  خدای عزیز!بخاطر برادر کوچولویم از تو متشکرم، اما چیزی که من به خاطرش دعاکرده بودم، یک توله سگ بود.خدای عزیز!وقتی تمام تعطیلات باران بارید، پدرم خیلی عصبانی شد. او چیزهاییدرباره‌ات گفت که از آدم‌ها انتظار نمی‌رود بگویند. به هر حال،امیدوارم به او صدمه‌ای نزنی.خدای عزیز!لطفاً برام یه اسب کوچولو بفرست. من قبلاً هیچ چیز از تو نخواستهبودم. می‌توانی درباره‌اش پرس و جو کنی.خدای عزیز!من می‌خواهم وقتی بزرگ شدم، درست مثل بابام باشم. اما نه با اینهمهمو در تمام بدنش.
  خدای عزیز!برادر من یک موش صحرایی است. تو باید به اون دم هم می‌دادی‌ها! ها!خدای عزیز!فکر می‌کنم منگنه یکی از بهترین اختراعاتت باشد.خدای عزیز!من همیشه در فکر تو هستم حتی وقتی که دعا نمی‌کنم.خدای عزیز!از همۀ کسانی که برای تو کار می‌کنند، من نوح و داود را بیشتر دوستدارم.خدای عزیز!من دوست دارم شبیه آن مردی که در انجیل بود، 900 سال زندگی کنم.خدای عزیز!فکر نمی‌کنم هیچ کس می‌توانست خدایی بهتر از تو باشد. می‌خوام اینوبدونی که این حرفو بخاطر اینکه الان تو خدایی، نمی‌زنم.
  خدای عزیز!ما خوانده‌ایم که توماس ادیسون نور را اختراع کرد. اما تویکلاس‌هایدینی یکشنبه‌ها به ما گفتند تو این کار رو کردی. بنابراینشرط می‌بندماو فکر تو را دزدیده.خدای عزیز!آدم‌های بد به نوح خندیدند و گفتند: "تو احمقی چون روی زمین خشککشتیمی‌سازی" اما اون زرنگ بود. چون تو رو فراموش نکرد. من هم اگرجای اونبودم همین کارو می‌کردم.خدای عزیز!لازم نیست نگران من باشی. من همیشه دو طرف خیابان را نگاه می‌کنم.خدای عزیز!هیچ فکر نمی‌کردم نارنجی و بنفش به هم بیان. تا وقتی که غروبخورشیدی رو که روز سه‌شنبه ساخته بودی، دیدم، معرکه بود.
  Teacher
  Student
  روز مادر مبارک
  فرمول عشق کشف شد
  .
  .
  .
  .
  .
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://succes.ir/wp-content/uploads/2013/04/landscape_18-wallpaper-2560x1440.jpg
  https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/s480x480/554071_494946850572965_1305769707_n.jpg
  http://elreente.persiangig.com/first-steps.jpg
  http://elreente.persiangig.com/best.jpg
  http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s480x480/644029_175389615932011_430735068_n.jpg
  http://persian-star.net/1391/4/31/Ramadan_01.jpg
  http://elre1348.blogfa.com/
  http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/2/69.gif
  http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2533620%5fANpbimIAAMQjT9vpjQkt0k38Wck&pid=1.3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
  http://news.jamnews.ir/Images/News/Editor/image/sang%20ghabr%20(1).jpg
  http://www.fardanews.com/files/fa/news/1391/3/4/95295_332.jpg
  http://www.fardanews.com/files/fa/news/1391/3/4/95294_348.jpg
  http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/5x9w8s65ewvojpt29wqw.jpg
  http://www.taknaz.ir/news_cats_253.html
  http://taknaz.ir/upload/68/0.118130001337003704_taknaz_ir.jpg
  http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_daisy.gif
  http://www.kolobok.us/content_images/newspost_images/hd_girl_cray2.gif
  http://salijoon.ws/mail/910217/12/8b6674d4052e.jpg
  http://salijoon.ws/mail/910217/12/fe1316321035.jpg
  http://salijoon.ws/mail/910217/12/3f44623dd868.jpg
  http://salijoon.ws/mail/910217/12/900770abf708.jpg
  http://salijoon.ws/mail/910217/12/4a2e0804995f.jpg
  http://salijoon.ws/mail/910217/12/e905148259ea.jpg
  http://salijoon.ws/mail/910217/12/1311013e51ad.jpg
  http://salijoon.ws/mail/910217/12/a711a119a8a7.jpg
  http://salijoon.info/mail/910221/13123.jpg
  http://upload.iranvij.ir/images_bahman/23173594462622825849.gif
  http://upload.iranvij.ir/images_bahman/47337558909776199167.gif
  http://www.blogfa.com/photo/e/elre1348.jpg
  http://yougraphic.com/glitter_calendar1.php
 • Traffic

  This report show rough estimate of elre1348.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Cache-Control: private
  Content-Length: 34748
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/8.5
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  X-AspNet-Version: 4.0.30319
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Tue, 21 Nov 2017 13:32:10 GMT
  Connection: close
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  elre1348.blogfa.comA149.56.201.253300class:IN
 • Whois

    Domain Name: BLOGFA.COM
    Registry Domain ID: 120988507_DOMAIN_COM-VRSN
    Registrar WHOIS Server: whois.tucows.com
    Registrar URL: http://www.tucowsdomains.com
    Updated Date: 2017-03-06T17:46:27Z
    Creation Date: 2004-05-25T11:53:48Z
    Registry Expiry Date: 2020-05-25T11:53:48Z
    Registrar: Tucows Domains Inc.
    Registrar IANA ID: 69
    Registrar Abuse Contact Email:
    Registrar Abuse Contact Phone:
    Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
    Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
    Name Server: COCO.NS.CLOUDFLARE.COM
    Name Server: IGOR.NS.CLOUDFLARE.COM
    DNSSEC: unsigned
    URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
  &gt;&gt;&gt; Last update of whois database: 2017-11-16T04:14:50Z &lt;&lt;&lt;
  
  For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
  
  NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
  registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
  currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
  date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
  registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
  view the registrar's reported date of expiration for this registration.
  
  TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
  database through the use of electronic processes that are high-volume and
  automated except as reasonably necessary to register domain names or
  modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
  Services' (&quot;VeriSign&quot;) Whois database is provided by VeriSign for
  information purposes only, and to assist persons in obtaining information
  about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
  guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
  by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
  for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
  to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
  unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
  or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
  that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
  repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
  prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
  use electronic processes that are automated and high-volume to access or
  query the Whois database except as reasonably necessary to register
  domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
  to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
  operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
  Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
  reserves the right to modify these terms at any time.
  
  The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
  Registrars.