Outbound Links (273)

 • Title Length:32

  گرگان یا استرآباد
 • <meta> Keywords Count:10

  گرگان یا استرآباد ,aghamollaee20, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
 • <meta> DescriptionLength:146

  گرگان یا استرآباد-به وب سایت اجتماعی، فرهنگی و ورزشی حمیدرضا آقاملائی خوش آمدید.
 • <h1> tag

  Warning:No <h1> tag
 • <h2> tag

  Warning:No <h2> tag
 • <strong> tag

  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
          
  الحاق و یا عدم الحاق زیارت به گرگان و پیامدهای مثبت و منفی آن از منظر کالبدیُ اجتماعی و اقتصادی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
          
  حمیدرضا آقاملایی /کارشناس و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  دانشمندان علوماجتماعی مانند ولیکرسون و دودر کارکردهای اجتماعی ورزش در جامعه را علاوه بر کاهش هیجانات،عاملی برای تغییر، کنترل اجتماعی، بیداری و آگاهی جمعی، احساس موفقیت و همچنیناثبات هویت طبقه بندی نموده اند،
  که بسکتبال در گرگان می تواند تمام کارکردهایاجتماعی ذکر شده را دارا باشد و به نوعی باعث جامعه پذیری، پیوستگی اجتماعی، تقویتهمبستگی هویت های کوچک و بزرگ گروهی و قومی در گرگان ، رنگین کمان اقوام ایرانی کهبیش از 20 قومیت با خرده فرهنگهای گوناگون را در خود جای داده است، گردد.
  شرکت پر رنگ متولیان بسکتبال گرگان درحوزه های اجتماعی و مدیریت شهری است
  1- لازم است خانواده بسکتبال گرگان از شکل انحصاری و هسته ایخود خارج ، گسترش  و توسعه یابد.
  2- لازم است با استفاده از کارشناسان اجتماعی و ارتباطی و  تاسیس کانون هواداران ضمن شناسایی نخبگان اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی، هنری، سیاسی و ورزشی طرفدار بسکتبال گرگان از توان و پتانسیل موجود درآنان جهت حمایت، تصمیم سازی و تصمیم گیری استفاده بهینه بعمل آید.
  3- لازم است با تشکیل اتاق فکر و برگزاری جلساتی مستمر دردرون خانواده بسکتبال گرگان مسائلی همچون نگاه سلیقه ای و شخصی به بسکتبال، ترجیحدادن منفعت شخصی به منفعت بسکتبال گرگان، بومی گرایی و انجام کار پایه ای، پیگیریجهت جذب حامی و ادامه حمایت شهرداری تا جذب اسپانسر مناسب، چگونگی انجام مدیریت صحیحو گذر از تیمداری سنتی و موضوعاتی از این دست آسیب شناسی تا با شناخت مشکلات واقعیبرای حل آنها چاره اندیشی و همت گماریم.
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  «به نام خدا»
  «
  ضرورت بکار گیری متولی فرهنگی اجتماعی در سطح خرد سازمان تامین اجتماعی در سال اقتصاد و فرهنگ
  »
   
  مقدمه:
  حمیدرضا آقاملایی /کارشناس و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  سازمان تأمین اجتماعی با سابقه بیش از 60 سال بعنوانسازمانی بیمه گر جزء بزرگترین نهادهای اقتصادی اجتماعی بوده که مأموریت اصلی آنپوشش بیمه شدگان تأمین اجتماعی به منظور افزایش اطمینان خاطر، امنیت اقتصادی، روحیو سلامت جسمی و در نهایت ارتقاء بهره وری تولید و کار می باشد، نیز از این قاعده مستثنینیست و باید تلاش کند تا توازنی بین وظایف اقتصادی و اجتماعی خویش برقرار نماید.
  در سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان اقتصادی، بیمه ای،درمانی، اجتماعی و فرهنگی، بعد مهم فرهنگی و اجتماعی و جایگاه از پایین به بالا ونقش حیاتی آن همیشه مورد غفلت، بی مهری و حتی بی توجهی بوده است این در حالی استکه سازمان با بیش از 63 هزار نفر نیروی انسانی توانمند و جمعیت تحت پوشش 38 میلیوننفر که عمق و سطح ماموریتهایش به اندازه بیش از نیمی از جمعیت کشور است، پرمخاطب ترین نهاد اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
  لذا با اذعان به پیچیدگی و چند بعدی بودن فعالیت در سازمان تامیناجتماعی پیشنهاد می گردد مدیران ارشد سازمان مجموعه ای از فعالیت ها را درقالببرنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی نموده ( مانند ادغام بخش درمان و بیمهای در استانها، توجه بیشتر به رشد و توسعه کارکنان در حوزه های شغلی و تحصیلیو...) که بیان آن در این مقوله نمی گنجد ولی به دلایل گوناگون از جمله موارد ذیل،ردیف معاونت  یا حداقل کارشناس ارشد فرهنگیو اجتماعی را در واحد های تابعه ایجاد و نخبگان و دانش آموختگان مرتبط شاغل درسازمان را نیز بکار گیری نمایند.
   
  «دلایلاهمیت و ضرورت بکار گیری متولی فرهنگی و اجتماعی در سطح خرد سازمان»
   
  1- ایجاد ارتباط مستمر باگروههای مختلف هدف داخلی و خارجی سازمان از جمله بیمه شدگان، کارفرمایان،بازنشتگان و کارکنان بمنظور بهبود و ارتقاء رابطه سازمان با جامعه هدف و استفادهاز ظرفیت آنان برای ابتکار و نوآوری از طریق ارایه دیدگاهها و نگرشهای جدید.
  2- کمک به افزایش حسن شهرتسازمان وجلب اعتماد عمومی با توجه به هجمه های اخیر به سازمان با نوسازی باورها وتغییر پارادایم یا طرز فکر حاکم بر برخی از اقشار جامعه.
  3- ترویج فرهنگ امور بیمه گری باتدوین الگوی مناسب و استراتژی و راهبردهای مدون مورد نیاز در بین آحاد مردم در جهتافزایش تعداد بیمه شدگان.
  4- تشکیل بانک اطلاعاتی با شناساییو ساماندهی نخبگان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ورزشی شاغل در سازمان و بهره مندی واستفاده از پتانسیل موجود در آنان به جهت تولید فکر و اندیشه و گسترش و تعمیقتلاشهای هدفمند فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی درون و برون سازمانی.
  5- هویت بخشی دوباره به سازمانبا افزایش سطح آگاهی بیمه شدگان، کارفرمایان، مستمری بگیران و حتی کارکنان سازمانو همچنین آشنا سازی اقشار مختلف جامعه خصوصا نوجوانان و جوانان بعنوان مشتریان آتیسازمان با اهداف و رسالتها و مفاهیم سازمان تامین اجتماعی.
  6-   تقویت همگراییو کمک به رفع محدو یت های اجتماعی روانی و ایجاد فرصت برای پرسنل جهت مشارکت بیشتردر طرح احتمالی ادغام و یکپارچگی قسمتهای بیمه و درمان سازمان در استانها جهتاستفاده بهینه از سرمایه های انسانی، خصوصا توان مدیریتی کارشناسان شاغل در حوزهپشتیبانی درمان استانها (ضمنا اکثریت جامعه سازمان را به نام بیمه میشناسند.)
  7- تدوین دستورالعملهای مدونبرای ارایه تسهیلات رفاهی جهت استفاده خانواده پرسنل که می تواند عاملی جهت توازنبین زندگی شخصی و زندگی کاری کارکنان تلقی گردد.
  8- برگزاری همایشها و سمینارهابا حضور دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگر ارگان ها و نهادهای تصمیم گیر و تصمیمساز بمنظور ارائه آمار شفاف و واقعی و همچنین اطلاع رسانی و شناساندن شرح وظایف،ماموریتها، قوانین و مقررات و ماهیت سازمان تامین اجتماعی.
  9-    توجه به مقوله مهم پژوهش درجهت تقویت سرمایه اجتماعی سازمان در سطح خرد، میانی و کلان.
  10-ایجاد جو و فضای کاری مناسب که بتوانداحساس تعلق کارکنان به سازمان را هر چه بیشتر تقویت نموده و باعث افزایش روحیهپرسنل، وفاداری، صداقت، اعتماد، صمیمیت، مشارکت سازمانی و کارگروهی (خردجمعی)،تعاملات شفاف و دوسویه و صادقانه و ابقای آنان شود چرا که نقش محوری امور فرهنگی واجتماعی در ایجاد همبستگی اجتماعی در بین کارکنان و جامعه هدف مانند سیمانی است کهآجرهای ساختمان را در کنار هم نگه می دارد.
  11-توسعه فرهنگ عمومی و کمک به برقرای تعاملسازنده با شرکای اجتماعی سازمان بمنظور فرهنگ سازی و کاهش مقاومت سازمانی در برابرتغییرات احتمالی با بسط اعتماد متقابل.
   
  نتیجه گیری:
  سازمان تامین اجتماعی بر دو بعد اقتصادی و اجتماعی استواراست و توجه به هردو رکن برای بقای سازمان امری ضروری خواهد بود. بنابراین سازمان باروان سازی و بهبود روش ها و با نگاهی آینده پژوهانه و بازنگری در تشکیلات و تغییرشناسنامه های شغلی و ایجاد ردیف معاونت یا حداقل کارشناس ارشد فرهنگی واجتماعی  در استانها و بکارگیری و استفادهاز نخبگان و دانش آموختگان مرتبط شاغل در سازمان می تواند ضمن دستیابی به مواردفوق الذکر از چالشهای پیش روی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و سایر تهدیدات نیز جلوگیرینماید و در نهایت به چشم انداز ، اهداف استراتژیک ، پویایی و تعالی سازمانی رسیدهو همچنین 4 اصل مورد نظر مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی که قانون­مداری،برنامه­ محوری، پاسخگویی و پاک­دستی، است نیز در سایه توجه به فرهنگ سازی بیش از پیش محقق گردد.
  امید است در ادامه فعالیت صحیح و هدفمند مدیر عامل محترمسازمان تامین اجتماعی بعد از انتصاب معاونت فرهنگی و اجتماعی در سطح کلان سازمان، در سال اقتصاد و فرهنگ که مقام معظم رهبری فرهنگ را مهمتر از اقتصاد دانسته اند، باایجاد ردیف و بکارگیری معاون و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی در واحدهای تابعه شاهد تحولاتجدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و اشاعه همزمان فرهنگ بیمه ای در سطح خرد وکلان  سازمان بعنوان یک نیاز و ضرورت جدیدر نظام و ساختار سازمان باشیم.
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
          
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
          
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
          
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
          
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
          
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
          
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  اینروزها صحبت از الحاق چهار طرف روستای زیارت به گرگان است ولی اینکه چرا و به چه دلیل خود زیارت به گرگان الحاق نمی شود و معایب و مزایای اینکار چیست موضوعی است که نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد
  در حال نوشتن مطلبی در خصوص اثرات مثبت الحاق خود روستای زیارت ( طرح هادی ) به گرگان هستم که بزودی در همین وبلاگ انتشار خواهم داد.
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور
  سولن بهشت هیرکان گرگان77
  طرح مسکن ثامن خراسان رضوی 64
  دیدار برگشت دو تیم ساعت 19 روز سه شنبه در مشهد برگزار می شود.
  در صورتی که تیم گرگان بازی سهشنبه را به سود خود به پایان برساند به لیگ برتر صعود می کند و در صورتشکست احتمالی با هر نتیجه ای، بازی سوم دو تیم در گرگان برگزار خواهد شد.
  باامید به لیگ برتری شدن سولن بهشت هیرکان گرگان و حضور مقتدرانه این تیم بههمراه شهرداری به نمایندگی از سرزمین تاریخی، مستعد و ... گرگان درسوپرلیگ بسکتبال ایران ;
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
  گرگان یا استرآباد       
    وب اختصاصی حمیدرضا آقاملائی
                             عضو انجمن جامعه شناسی ایران و فعال اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
 • <b> tag

  Warning:No <b> tag
 • Images without Alt Tag

  http://www.blogfa.com/ads/banner2/5319683244846.gif
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9633/resized/resized_364499_605.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9633/resized/resized_364494_267.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9633/resized/resized_364507_756.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9633/resized/resized_364506_823.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9633/resized/resized_364505_264.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9633/resized/resized_364504_356.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9633/resized/resized_364543_236.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9634/resized/resized_364516_505.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9636/resized/resized_364545_837.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9636/resized/resized_364536_702.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9636/resized/resized_364539_838.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9636/resized/resized_364540_948.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9636/resized/resized_364541_944.jpg
  http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/393885/9638/resized/resized_364566_984.jpg
  http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/11/25/125996_923.jpg
  http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/12/16/131796_683.jpg
  http://www.blogfa.com/photo/a/aghamollaee20.jpg
  http://www.blogfa.com/layouts/imamali/rss.gif
 • Traffic

  This report show rough estimate of aghamollaee20.blogfa.com's popularity
  See the traffic for sputnik20.deviantart.com
 • HTTP Header Analysis

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  Content-Encoding: gzip
  Vary: Accept-Encoding
  Server: Microsoft-IIS/7.5
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Sun, 20 Apr 2014 11:29:19 GMT
  Content-Length: 54102
 • Dns Recode

  HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
  aghamollaee20.blogfa.comA38.74.1.451799class:IN
 • Whois